Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 382 на Министерския съвет от 30.12.2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.

Приетите изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, обнародвани в Държавен вестник бр. 42/28.05.2019 г., регламентиращи формирането на Съвместно командване на специалните операции (СКСО) в състава на Българската армия (чл.60а, ал.2, т.3 от ЗОВС на РБ), изискват извършване на изменение и допълнение на съответните подзаконови нормативни актове, свързани с функционално въвеждане на СКСО в организационно-щатната структура на Българската армия.

Един от документите, който изисква промяна, е Планът за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет в изпълнение на чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България с Постановление на Министерския съвет № 382/30.12.2015 г.

Планът за развитие на въоръжените сили до 2020 г. определя параметрите за развитие и основни насоки за изграждане на отбранителните способности на въоръжените сили до 2020 г., които са обвързани с вида и размера на организационните структури от въоръжените сили на различните йерархични нива. Планът е отворен документ и при изменения в нормативната уредба, която го касае, същият трябва да бъде актуализиран, за да отрази тези изменения.

Формирането на структурата на СКСО и военни формирования на пряко подчинение на командира на СКСО ще се реализира на базата на съществуващата бригада „Специални сили”. Предвижда се увеличаване на личния състав на СКСО, което е за сметка на общата численост от личен състав на Българската армия, определена в План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.

С формирането на СКСО ще се синхронизира архитектурата и системата за командване и управление на силите за специални операции на Р България с тази на страните членки на НАТО, като ще се даде и възможност за бързо адаптиране на командната верига към рязко променящата се военно-политическата обстановка при кризи, конфликти и непредвидени обстоятелства.

За цялостно и нормативно регулиране на процесите по формиране и функциониране на СКСО, освен изменение и допълнение на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., се налага паралелно с него да бъде извършено изменение и допълнение на следните подзаконови нормативни актове на Министерския съвет:

- Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление № 309 на Министерския съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 105 от 2018 г.) и

- Постановление № 175 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната (обн., ДВ, бр. 57 от 2009 г.).

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, които да бъдат одобрени по бюджета на Министерството на отбраната за сметка на  бюджети по държавния бюджет.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

На основание чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация към проекта на решение е изготвена и приложена финансова обосновка.

С проекта на нормативния акт са проведени обществени консултации в 14-дневен срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, тъй като изменението и допълнението на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. следва да се изпълни в най-кратък срок с оглед необходимостта от технологично време за извършване на дейностите във въоръжените сили за обезпечаване създаването и привеждането на новата структура СКСО в съответствие с разпоредбите на ЗОВСРБ.

С проекта на акт на Министерския съвет не се транспонират актове на Европейския съюз, поради което не се налага изготвянето на справка за съответствие с европейското право.


Дата на откриване: 2.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 15.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари