Обществени консултации

Проект на Постановление за приемане на Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Правното основание за внасяне на горецитирания проект е чл. 8, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Целта на приемането на нова методика е от една страна да се синхронизира цялостно специалната уредба на концесиите за морски плаж и от друга да се създаде възможност за оптимизиране началната база за формиране на минималното годишно концесионно възнаграждение в процеса на организиране на откритите процедури за възлагане на концесии на морски плажове. Методиката следва да е обвързана с основните изисквания и условия при експлоатацията на морските плажове, определящи възможностите за реализиране на приходи от морския плаж, като в същото време се даде възможност за балансиран подход при възлагането на концесии за морски плажове като се отчетат едновременно интересите на туристите, концесионерите и концедента. Тя е само един от елементите на комплексния подход при определяне на условията, при които българската държава възлага концесии за морските плажове.

Целите за приемането на нова Методика могат да бъдат обобщени, както следва:

1. Постигане на пълно съответствие със Закона за концесиите от 2018 г., Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;

2. Преодоляваване на трудностите и празнотите при прилагането на сега действаща методика, отразяване на най-добрите практики в досегашната дейност по възлагане на концесия за морски плажове, както и съобразяване със спецификите на обектите, представляващи изключителна държавна собственост.

3. Постигане на максимална прецизност при изчисляване на минималното концесионно възнаграждение за концесия за услуга на морски плаж.

4. Навременното приемане на нова методика в най-кратки срокове е от изключителна важност като се има предвид, че измененията и допълненията на законовата рамка са в сила и възниква необходимостта от откриване на множество концесионни процедури за възлагане на концесия за морски плаж, съобразно приетия План за действие на държавните концесии, изтичащи концесионни договори и прекратяването на концесии, при които са установени неизпълнения от страна на концесионерите.

5. Друга основна цел е избягване на спорни моменти и при изчисляването на показателите и намаляване на субективния подход при оценяване възможността за формиране на приходи от отделни морски плажове.


Дата на откриване: 3.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 17.10.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 октомври 2019 г. 08:19:47 ч.
konsultantite

недопустимо

Напълно погрешна стратегия и намерения на МТ. Поредното неразбиране. Държавата не трябва да търси максимална печалба от отдаването на концесия, а да търси максимално добра поддръжка и стопанисване на плажовете на минимална цена. Цел трябва да е минимални цени на услугите на плажовете и ясно определяне на платените и неплатените зони, като това трябва да се следи стриктно от МТ.  Както е посочено в становището на Д-я МА, няма конкретика в това колко ще са променените договори и в колко от тях ще са в полза на концесионерите и колко в полза на МТ, респективно ползващите услугите на плажа граждани. 

Във връзка с горното, предлагам, да не се върви в посока да се нагласява наредба в нечия полза, а да се променят стратегиите и в съответствие с тях и законите, касаещи морските плажове, така че да не се получава това, което се получи през лятото на тази година - високи цени на плажа и съответно минимално ползване на платените услуги. Това от друга страна доведе и до максимално некомфортно позване на плажовете в неплатените зони. Ако се продължва в тази посока, все повече туристи ще се ориентират към позлването на плажовте на други държави и убиване на малкото останал дребен туристически бизнес. И вмето да пишете после в таблицата "Не се приема" , МТ да се замислят повече за потребителите и за дребния и средн бизнес, а не само за концесионерите и за това колко повече пари да вземе държавата. Защото реално тези пари не се взимат от концесионера, а от потребителите на плажа.