Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, приет с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2018 г.

Националният инспекторат по образованието (НИО) е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерския съвет и се управлява и представлява от директор, който е орган за външно инспектиране на детските градини и училищата. Директорът на НИО е държавен служител и се назначава и освобождава от министър-председателя. В Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието липсва текст, който регламентира изпълнението на функциите на директора на НИО при неговото отсъствие. Това води до прилагане на чл. 84, ал. 2 от Закона за държавния служител, според който заповедта за заместване се издава от органа по назначаването въз основа на искане от непосредствения ръководител, което създава допълнителна административна тежест и удължава необосновано сроковете по процедурата.

Външните инспектори, които участват във всяка инспекция, преминават задължително обучение в НИО. Подаването на документи за участие в обучението в момента се осъществява само лично или чрез пълномощник, като задължително се представят оригиналите на документите за сверка. Този процес изисква определяне на нарочен служител от администрацията на НИО, който да приема лично документите в периодите на подаване на заявления. Това силно затруднява кандидатите за външни инспектори, които са учители и директори от цялата страна, и се налага да ползват отпуск, за да могат да подадат документите си.

Очакваните резултати от промените са насочени към по-голяма прозрачност, оперативност и ефективност в процеса на организация и провеждане на дейностите по оценка на качеството.


Дата на откриване: 8.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари