Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за изплащане на пари за представително облекло на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Със заповед на министъра на отбраната МЗ  № Р - 82/22.03.2019 г., беше  създадена работна група, която извърши сравнителен преглед на издадените от министъра на отбраната актове по чл.224, ал.2 и чл.298, ал.2 от ЗОВСРБ, съответно Наредба № Н-9 от 04.04.2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (  издадена от министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 35 от 24.04.2018 г., в сила от 24.04.2018 г.) и МЗ ОХ-71 от 24.01.2019 г. относно определяне на условията, реда за изплащане на средствата за представително облекло на цивилни служители, работещи по трудово и служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Работната група се консолидира около предложението за уеднаквяване на условията по осигуряването на униформено облекло за военнослужещите и представително облекло на цивилни служители съответно по чл. 224, ал. 1, т. 1 и чл. 298, ал. 1 по ЗОВСРБ и изготви проект на Наредба за определяне на реда и условията за изплащане на пари за представително облекло на цивилните служители, работещи по трудово и служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение  на министъра на отбраната и Българската армия. Проектът беше предоставен за подписи на компетентните дирекции.

Дирекция „Правно-нормативно осигуряване в отбраната“ /ПНДО/ в свое становище с рег. № 30-01-19/19.08.2019 г. предложи изготвеният проект да бъде обсъден отново в работната група, предвид направени предложения за изменение и допълнение на текстове.

На последното си заседание, проведено на 30.08.2019 г., работната група разгледа детайлно становището на дирекция „ПНДО“ и се обедини около предложения понастоящем проект на Наредба.

В проекта на Наредбата са разписани условията, при които пари за представително облекло се изплащат на всички цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Изключение от кръга на правоимащите лица правят лицата, които:

- ползват отпуск поради бременност и раждане по чл. 163 от Кодекса на труда, въз основа на писменото заявление от майката/бащата по чл. 45, т.2, съответно чл.45б или 45в от Наредбата за работното време, почивките и отпуските;                            

-  ползват отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164 от Кодекса на труда или отпуск при смърт или тежко заболяване на родител или осиновител по чл. 167 от Кодекса на труда;                             

- ползват отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство по чл. 164а от Кодекса на труда;                  

- ползват отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 164б от Кодекса на труда или отпуск при смърт или тежко заболяване на  осиновител по чл. 167 от Кодекса на труда – за периода след 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст;                                                        

-  ползват неплатен отпуск, независимо от основанието за ползването му;

-  са отстранени от длъжност.

За цивилните служители, които ползват отпуск по т. 1 или са отстранени от длъжност за част от календарната година, се предвижда правото да бъдат получени част от парите за представително облекло, изчислени пропорционално на останалото от годината време.

Разпоредбата на чл.6, ал.3 предвижда, че когато цивилният служител е получил пари за представително облекло в по-голям размер от полагащите му се по ал.2 на същия член, за следващите календарни години има право да получи пари за представително облекло, намалени с получената в по-голям размер сума в заповедта по чл.8, ал.2.

В чл. 6 от проекта са разгледани няколко случаи, в които при промяна на органа по назначаване или работодателя в рамките на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия без прекъсване на правоотношението, цивилният служител не възстановява получените пари за представително облекло и не получава такива от новия орган по назначаване/работодател, освен когато не се касае за заемане на ръководна длъжност.

 Държавен служител, временно преместен или преназначен съответно  по чл.81б или по чл. 82а от Закона за държавния служител в Министерството на отбраната или в структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, която прилага Закона за администрацията, получава в годината на преместване пари за представително облекло от изпращащата администрация. Трябва да се каже, че в случаите, в които се касае за преминаване на ръководна длъжност, той има право да получи по-високия размер на парите за представително облекло.

В ал.3 на същия член се разглежда случаят, когато цивилен служител бива преназначен от ръководна на друга длъжност. Тогава същият възстановява разликата от получения по-висок размер на парите за представително облекло, пропорционално на оставащото от годината време.

В допълнителните разпоредби в проекта на Наредбата са определени ръководните длъжности, които ще получават пари за представително облекло в завишен размер, а именно:

- държавните служители на ръководни длъжности, съгласно Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията;

-   цивилните служители по трудово правоотношение в Министерство на отбраната на длъжности „заместник-министър на отбраната“ и „началник на кабинет, министър“, а в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната – ръководителите им и техните заместници, както и разпоредителите с бюджет към тях.

Съгласно чл. 42 от Кодекса на труда и чл. 106, ал. 1 от Колективния трудов договор, обявен с МЗ № ОХ-1313 от 22.12.2017 г., проектът на наредбата е обсъден със синдикалните организации ФНСО “БА” към КНСБ и НС „ОТБРАНА” към КТ “ПОДКРЕПА”.


Дата на откриване: 9.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 8.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари