Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 година

С предлагания проект се цели да се създадат ясни и подробни правила за предоставяне на финансова помощ по мерките и дейностите на одобрената Програма, за постигане на целите заложени в нея.

 

Отговорна структура:

   Дирекция „Животновъдство“, МЗХГ

Email:

   mneykova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 11.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 11.11.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 ноември 2019 г. 09:20:39 ч.
beesuper

Подкрепям напълно съдържанието на долуизложеното становище

СТАНОВИЩЕ

На    "СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ" (СБПБ)

ЕИК 204968338,

представлявано от Искрен Георгиев Мутафов, Управител и Председател на УС на СБПБ

Адрес за кореспонденция и размяна на книжа:

гр. Велико Търново пк 5000, ул. Мармарлийска № 8

Обявени за контакти електронни пощи при МЗХГ: sdr_biopro@abv.bg  - на СБПБ (общ за УС на СБПБ)

Diana.petkova69@gmail.com – Диана Петкова-юрисконсулт

iskren_m1@yahoo.com – Искрен Мутафов-Управител

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 година

 

                            Уважаеми г-жо Танева, г-н Иванов,

госпожи и господа при Отговорната структура- Дирекция „Животновъдство“, МЗХГ,

 

В законовия срок за обсъждане горепосочения подзаконов-нормативен акт, бихме желали да се включат за обсъждане няколко малки поправки, изразяващи се в редакция на текстове и/или отпадане на други, изброени пунктуално по-долу, както следва:

 

Първо -  Предложение за редакция на текст:

Чл. 22, Ал. 2, т. 6, Б) - да отпадне 250, да остане само над 51,  без указване горна граница за броя на отглежданите пчелни семейства при допустимостта за кандидатстване за закупуване на пчелни кошери по НПП  -  Мотиви - залагането на горна граница е в противоречие със заложените цели на Програмата по чл. 2 от същата Проекто-наредба

Второ – Предложение за отпадане текст:

Чл. 14, ал. 3 – настояваме да отпадне – нецелесъобразен критерий – каталогът с критерии и базови и специални в кумулация, е достатъчно изчерпателен по допустимост на кандидатите. Отказите от подпомагане само на това основание при изпълнен останалия фактически състав ще провокират излишни правни спорове.

Трето – Предложение за редакция на текст:

Чл. 22, Ал. 4, т. 2, В) - да се промени така:

при налични над 250 пчелни семейства до 250 пчелни майки за първите(наличните) 250 пчелни семейства плюс до 1/2(пчелни майки) за горницата над 250 пчелни семейства(като се заклъгля в излишък(към по-голямото число).  

Пример - при 311 пчелни семейства 250+(1/2 от 61)=250+31=281 пчелни майки, а не както досега при 311 да имаме право на 155 пчелни майки).

/за горните две сме запознати, че са така записани във вече нотифицираната програма, но настояваме да бъдат променени и да се поиска нова нотификация, възможно най-скоро/

 

 

07 ноември 2019 г. 09:21:14 ч.
beesuper

Подкрепям напълно съдържанието на долуизложеното становище

Четвърто – Предложение за редакция и/или отпадане на текст:

Приложение 1, Група II. от 51 – 150 броя пчелни семейства – в размер до 2500 лв

За Разпечатваща машина:

-начин на разпечатване - освен вибриращи ножове има и машини с метални пластини, така че да се добави „И/ИЛИ метални пластини”, или да отпадне ненужно подробната характеристика.

Мотиви: Чрез подробното изброяване с характер на свръх-спецификация се създава впечатление, че става дума за конкретни по спецификации доставчици и това редуцира стопанската инициатива до определен доставчик /търговски субект/ или до няколко определени. При отпадане изброяването, опцията „И/ИЛИ МЕТАЛНИ ПЛАСТИНИ” достатъчно ясно очертава този критерий.

Пето –  Предложение за редакция

В Приложение 2 - предложения

  1. За центрофуги над 42 рамки да се запише, че важи финансиране от 3500лв.
  2. За помпите за мед да отпадне до 1500л/час, просто да бъдат две групи - до 900л/час и над 900л/час, по този начин(както до сега е записано) ограничаваме закупуването на такива с капацитет над 1500л/час.
  3. Сушилня за прашец да се въведе още един ред, с капацитет над 20кг/цикъл при цени съответно 3500лв, при корпус от инокс и 2500лв при корпус от друг материал.
  4. Декристализатори:
  1. Да се коригира третият ред - от 101 литра до 200 при същата цена от 3000лв
  2. И да се въведе нов ред с вътрешен обем над 201 литра цена 3500лева.

 

В останалата му част намираме за целесъобразен  така  изработения Проект и с малки детайли, които вярваме, че и колегите са забелязали, бихме могли с общи усилия да изчистим текстове, които са по-скоро свързани с малки детайлни уточнения, но касаещи голям кръг от заинтересовани лица. Идеята е да има справедливост и равен достъп до финансиране, в който смисъл са и предложенията ни по-горе.

Горните предложения по-скоро като бележки Ви предоставяме, за да бъдат достъпни навреме за обработка. В случай, че гореизложеното претърпи някаква редакция и/или допълнения, ще имаме ангажимента в едномесечния срок за обществено обсъждане да го публикуваме и в сайта за обществени консултации.

 

 

С уважение:

           

                                                           Зооинж. Искрен Мутафов

                                                         Управител и Председател на УС на СБПБ