Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет

Проект на Постановление на Министерския съвет за отменяне на Наредбата за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага отменяне на Наредбата за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България, приета с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2007 г. (обн. ДВ, бр. 77 от 25.09.2007 г.), на основание чл. 50б, ал. 7 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Законовата уредба е предвиждала отделно производство в Патентното ведомство на Република България за определяне на общоизвестност на марка или на марка, ползваща се с известност на територията на Република България, по изрично искане на притежателя на марката, след заплащане на такса и представяне на писмени доказателства. В наредбата са уредени производствените правила, по които са се разглеждали исканията.

Със Закона за изменение и допълнение на ЗМГО, обнародван в ДВ, бр. 19 от 9.03.2010 г., са влезли в сила нови правила, като е отменен в цялост чл. 50б, регламентиращ отделното производство в Патентното ведомство по разглеждане на искания за определянето на общоизвестност на марка или на марка, ползваща се с известност на територията на Република България. Приетите изменения на ЗМГО изключват приложението на Наредбата, поради което оставянето й като действащ нормативен акт противоречи на реда, установен с приетите и посочени по-горе изменения на ЗМГО и следователно на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове.

Предложеният проект на акт цели изключване на възможността за прилагането на нормативен акт, правното основание за приемането на който е отпаднало  и предотвратяване на възможността за противоречиво тълкуване на действащата нормативна уредба, свързана с реда и производството, по които Патентното ведомство определя дадена марка като общоизвестна или като марка, ползваща се с известност на територията на Република България.


Дата на откриване: 14.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 12.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари