Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта

С предложените промени в чл. 1 се предвижда таксата за разглеждане на документи по искане за издаване на лиценз за организиране на  онлайн залагания,  подадено по електронен път, да е по-ниска с 5% от таксата за разглеждане на документи по чл. 1, т. 6. Аналогична промяна се предлага в чл. 5, т. 9 по отношение на таксата за разглеждане на документи по искания за промени по вече издадени лицензи.

Предвидените по-ниски такси ще стимулират електронното управление, свързано с пестене на време и усилия за обработване на необходимите документи, ще допринесат за намаляване броя на документите на хартиен носител при организиране работния процес на администрацията, ще се рационализира съхраняването на документите и ще се намали административната и финансова тежест за бизнеса.

Намалените размери на посочените такси, предвид популяризирането на разработените административни услуги, вкл. възможността за подаване на искания по електронен път, достъпни от портала на ДКХ, се очаква да доведат до увеличаване на подадените искания за извършване на промени по издадени лицензи за организиране на онлайн залагания по електронен път.

Понастоящем в действащия чл. 5 на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта не са предвидени такси за разглеждане на документи по подадени искания за извършване на промени по издадени лицензи за онлайн залагания. Това положение поражда неравнопоставеност при третирането на другите видове хазартни дейности, за които има предвидени такси за същите случаи. За премахване на тази неравнопоставеност, проектът предвижда въвеждане в чл. 5 и на такси за разглеждане на документи по подадено искане за извършване на промени по издаден лиценз за организиране на онлайн залагания. По този начин всички административни услуги извършвани от Държавна комисия по хазарта (ДКХ), ще бъдат обвързани със съответните такси. С промените по чл. 12, ал. 2 се създава алтернативна възможност заплащането на таксата по чл. 11 от Тарифата да се извършва и по банков път.

 

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 14.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 13.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари