Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

 

 

С проекта се предвижда определяне на максимален праг на броя на отглежданите животни за лични нужди. Въведените разпоредби за личните стопанства ще спомогнат за тяхното идентифициране, а разписването на изисквания ще допринесе за въвеждането на биологичната сигурност в обекта.

В преходните и заключителни разпоредби на проекта се предвижда изменение в Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Животновъдство“, МЗХГ  

 Електронен адрес:

 bstanimirova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 16.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 15.11.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 октомври 2019 г. 08:15:15 ч.
nenchosp

Дискриминационни изменения, водещи до естествен монопол на сега съществуващите обекти

Измененията в чл.3 трябва да отпаднат напълно, тъй като те реално дават естествен монопол на вече изградените ферми, и гарантират, че в огромната част от територията на България няма да има нови обекти, докато наредбата не се измени отново. 

Генерално, това е ограничение на правото на собственост и като такова нарушава Конституцията на България и ЕКПЧ. 

Новият чл. 4а, цели пълно и окончателно приключване на всички животновъди с лични стопанства и единствено ще доведе до укриване на животни и нерегистриране, тъй като условията стават непоносими. 

Новите изменения в чл. 11а и 11б  внасят допълнителна финансова и административна тежест за вече съществуващите обекти като много от тях ще се откажат да работят. Ако го сторят - вече няма да могат и да започнат наново заради измененията, които сте подготвили в чл. 3

Измененията в чл. 18 внасят смут поради несъвместимостта си с мотивите, които сте заложили. Каква е ползвата от табела на средата на полето в обособеното пасище. Такова изискване няма никъде в европа. За стопанин, които има раздробени парчета пасища в землището, ще трябва да плати за десетки табели, които от атмосферните условия ще се амортизират за няколко стопански години. Считам, че разпоредбата е абсурдна и единствено цели да има за какво да бъдат глобени животновъдите. 

В следствие на горните коментари, считам че всички изброени изменения трябва да отпаднат. Следователно - самия проект за изменение трябва да отпадне!

 

04 ноември 2019 г. 19:15:11 ч.
proba

предложение за чл. 18(2)

Уважаема Г-жо министър,

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти,Правя следното предложение:

В "
Чл. 18а. (1) В животновъдни обекти–пасища се отглеждат едри и/или дребни преживни животни и/или еднокопитни животни целогодишно пасищно.

(2) Обектите по ал. 1 отговарят на следните изисквания:

1. разполагат с ограждение, осигуряващо безопасност на обекта, което не позволява достъп и свободно преминаване от хора и ЖИВОТНИ;
 " ,

 не е посочено за какви животни трябва да е ограничено преминаването.

В чл.6 на наредбата в 
Раздел III. Специални ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни за птици и свине са конкретизирани какви животни не трябва да се допускат в животновъдния обект.

За птици - мрежа с отвор 2см

За свине - "
и от насекоми"Тъй като "животни" освен едрите и съвсем дребни бозайници, са и всякакви птици, влечуги, земноводни, насекоми, червеи и т.н., моля да конкретизирате в нормативната уредба за какви животни трябва да се ограничи свободното преминаване през пасището!

На животновъден обект "пасище", не е нужно да ограничаваме преминаването на зайци и други по дребни гризачи и влечуги, които така или иначе си живеят там с добитъка.Така оставена наредбата оставя възможност за корупция и злоупотреби от контролните органи.Предлагам в чл. 18(2) да се добави след животни... "...с подобен размер на отглежданите в обекта" и да изглежда така:


Чл. 18а. (1) В животновъдни обекти–пасища се отглеждат едри и/или дребни преживни животни и/или еднокопитни животни целогодишно пасищно.

(2) Обектите по ал. 1 отговарят на следните изисквания:

1. разполагат с ограждение, осигуряващо безопасност на обекта, което не позволява достъп и свободно преминаване от хора и животни 
с подобен размер на отглежданите в обекта;

С уважение!Пламен Якимов

06 ноември 2019 г. 13:25:18 ч.
delcheva

Проекта е абсурден!

Проекта е абсурден! 

Абсурд 1: Бройката "4" как е мотивирана точно? 

Как трябва да бъде: Всяко стопанство (двор) си има някакъв саниратен капацитет. Определете площ за животно или подобен критерий , който да осигурява оптимално отглеждане на колкото животни капацитета на двора на стопанина позволява разумно. Може да излезе , че няакъде има условия за 2, другъде за 7, другаде за 100 ... - какво им пречи?

Абсурд 2: Глоби!!!!! 

Как трябва да бъде: Вместо пак да се разхождат някакви цербери и да пишат актове, не може ли ветеринарите да си вършат съвестно работата и да не позволяват разпространяването на чуми и прочие. Кой я проспа тая последната чума (ако я имаше изобщо, а не беше нарочно измислена), че вместо да се спре в зародиш трябваше почти да се ликвидира бранша????? Така, че тук правилните мерки са редовни безплатни прегледи на животните, като се бият печатчета кога е направена инспекция и от кой, че да знаем кой е проспал "заболяването" и е предизвикал кризата ... Също да има по един безплатен курс на година за животновъдите, където да се обсъждат нови тенденции и опасности и какви препоръчителни безплатни мерки могат да се вземат срещу актуалните рискове.

Айде, стига сте разрушавали! Не ви ли е жал, че вместо райска държава направихте егати блатото? Само, че за да се направи райска държава трябва човечност, ум и креативност - я да видим имате ли?

 

11 ноември 2019 г. 11:56:39 ч.
Димитрина Иванова

абсурдни промени и прехвърляве на административните проблеми към животновъдите

Из мотивите целящи промените в наредба 44:“Също така с цел подобряване на биосигурността, беше намалена бройката на отглежданите свине в личните стопанства от пет на три, като изрично е упоменато, че предназначението на животните ще бъде само за угояване. Въвеждат се изисквания за  прасетата, отглеждани за лични нужди, свързани с определяне на площ, фронт на хранене, достъп на хора и животни, дезинфекция и съхранение на тор.“ Свързването на намаляването на животните  с аргумент „контрол“ с  е недопустимо!Няма данни на министерството отглежданите животни за лични нужди. Трябва ясно да се отбележи факта,че животните отглеждани за лични нужди НЕ  се предлагат на пазара и НЕ се отглеждат с търговска цел, а се отглеждат в   райони, в които доходите на населението са ниски , отглеждат от възрастни хора, или такива, които нямат възможност за  друга трудова заетост .

От фактическата обстановка при ЧДПЖ и АЧС преминали през страната в последните две години  ясно могат да се дефинират проблемите при контролирането на здравето на животните, а те са:  неспазването на разписаните правила от страна БАБХ, слабия и/или  липса на контрол за вноса на меса, преработени колбаси, живи животни, фуражи, дезинфекция на граничните пунктове и т.н. Отпадането на диференциация за изискванията/ чл.1 ал.2 и чл.11/ и приравняване на изискванията на животни отглеждани за лична консумация, с тези на другите животновъдни обекти с право на търговска дейност, поставя в неравностойно положение  собствениците им.

Дискриминационно териториално разделение на съществуващи и възможност за откриване на нови животновъдни обекти , остро противоречие с българското и европейско законодателство. Липсва  информация за засегнатите от промените лични стопанства и и малки ферми.Липсва икономически анализ на разходите за привеждане на животновъдните обекти в съответствие с изискванията.Липса на анализ на капацитет за покритие на ветеринарните лекари с надзор, контрол и превенция на болестите по животните на територията на страната.

Много моля за преразглеждане на „Чл. 17. (1) Животновъдните обекти - постоянни пчелини отговарят на следните изисквания:

1. разполагат с ограждение, осигуряващо безопасността на обекта, което не позволява достъп и свободно преминаване от хора и животни;

2. имат поставена информационна табела на входа, съдържаща данни за идентификацията на обекта;

3. снабдени са постоянно с вода.

(2) За обектите по ал. 1,  намиращи се в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 не се прилагат.

(3) Обекти по ал. 1, намиращи се в урегулирани поземлени имоти разполагат с ограда.“

Смятам, че предлаганите промени са необосновани, ненавременни и дискримиционни в разрез с българското и европейско законодателство и насърчаване на частната инициатива.Липсват  обективен икономически анализи за последиците, особено на фона на намаляването на животновъдството в България и повишаване на цените на международните пазари.

13 ноември 2019 г. 11:54:51 ч.
radkopl

Законови изисквания при подготовка на промените в Наредба 44

Съществуват няколко закона, които поставят изисквания при създаване на нормативните актове. Някои от текстовете са следните  

ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Чл. 37. (1) (Предишен текст на чл. 37 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Не се допуска отказ от предоставяне на стоки или услуги, както и предоставянето на стоки или услуги от по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, на основата на признаците по чл. 4, ал. 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Не се допуска дискриминация на основата на признаците по чл. 4, ал. 1 в публичния или реалния сектор, пряко или непряко, свързана с извършването на стопанска дейност, включително по отношение на създаването, оборудването или разширяването на стопанска дейност или на започването или разширяването на всякаква друга форма на такава дейност.

 

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ.

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Държавните органи и органите на местното самоуправление осъществяват административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност с цел защита на:

2. личните и имуществените права на гражданите и юридическите лица;

Чл. 3. (1) При административно регулиране на стопанската дейност се вземат предвид:

1. разходите на лицата, извършващи стопанска дейност, необходими за спазване на установените изисквания;

2. възможностите за упражняване на ефективен административен контрол и разходите, свързани с него.

(2) При административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност държавните органи и органите на местното самоуправление не могат да налагат изисквания, ограничения и тежести, които водят до ограничаване на конкуренцията.

(3) При административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност административните органи и органите на местното самоуправление не могат да налагат ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите на закона.

Изхождайки от посочените по-горе законови текстове:

  1. нормативните актове защитават „личните и имуществените права на гражданите и юридическите лица“
  2. Не се допуска дискриминация на основата на признаците по чл. 4, ал. 1 /имуществено състояние и др. / в публичния или реалния сектор, пряко или непряко, свързана с извършването на стопанска дейност, включително по отношение на създаването, оборудването или разширяването на стопанска дейност или на започването или разширяването на всякаква друга форма на такава дейност“
  3. и пълното игнориране както на посочените, така и на други законови изисквания в представените мотиви /предложените за промени текстове в Наредба № 44  необосновано, пряко унищожават вече създадено имущество чрез намаляване на броя на отглежданите животни, начина на отглеждане-премахват фамилна ферма А и Б за отглеждане на свине, променят какви животни могат да се отглеждат заедно в един обект и др. с което се ограничават съществуващи права на граждани и юридически лица/

Считам, че предложените промени в Наредба № 44 /досега в 13 броя на Държавен вестник са публикувани стотици подобни промени???/ трябва да се оттеглят и преразгледат, а в мотивите да се посочи механизмът, по който се изчисляват количествените критерии за отглеждани животни и да се посочи на кой нормативен документ се базира?

13 ноември 2019 г. 11:54:52 ч.
radkopl

Законови изисквания при подготовка на промените в Наредба 44

Съществуват няколко закона, които поставят изисквания при създаване на нормативните актове. Някои от текстовете са следните  

ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Чл. 37. (1) (Предишен текст на чл. 37 - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Не се допуска отказ от предоставяне на стоки или услуги, както и предоставянето на стоки или услуги от по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, на основата на признаците по чл. 4, ал. 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Не се допуска дискриминация на основата на признаците по чл. 4, ал. 1 в публичния или реалния сектор, пряко или непряко, свързана с извършването на стопанска дейност, включително по отношение на създаването, оборудването или разширяването на стопанска дейност или на започването или разширяването на всякаква друга форма на такава дейност.

 

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ.

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Държавните органи и органите на местното самоуправление осъществяват административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност с цел защита на:

2. личните и имуществените права на гражданите и юридическите лица;

Чл. 3. (1) При административно регулиране на стопанската дейност се вземат предвид:

1. разходите на лицата, извършващи стопанска дейност, необходими за спазване на установените изисквания;

2. възможностите за упражняване на ефективен административен контрол и разходите, свързани с него.

(2) При административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност държавните органи и органите на местното самоуправление не могат да налагат изисквания, ограничения и тежести, които водят до ограничаване на конкуренцията.

(3) При административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност административните органи и органите на местното самоуправление не могат да налагат ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите на закона.

Изхождайки от посочените по-горе законови текстове:

  1. нормативните актове защитават „личните и имуществените права на гражданите и юридическите лица“
  2. Не се допуска дискриминация на основата на признаците по чл. 4, ал. 1 /имуществено състояние и др. / в публичния или реалния сектор, пряко или непряко, свързана с извършването на стопанска дейност, включително по отношение на създаването, оборудването или разширяването на стопанска дейност или на започването или разширяването на всякаква друга форма на такава дейност“
  3. и пълното игнориране както на посочените, така и на други законови изисквания в представените мотиви /предложените за промени текстове в Наредба № 44  необосновано, пряко унищожават вече създадено имущество чрез намаляване на броя на отглежданите животни, начина на отглеждане-премахват фамилна ферма А и Б за отглеждане на свине, променят какви животни могат да се отглеждат заедно в един обект и др. с което се ограничават съществуващи права на граждани и юридически лица/

Считам, че предложените промени в Наредба № 44 /досега в 13 броя на Държавен вестник са публикувани стотици подобни промени???/ трябва да се оттеглят и преразгледат, а в мотивите да се посочи механизмът, по който се изчисляват количествените критерии за отглеждани животни и да се посочи на кой нормативен документ се базира?