Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Проектът на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси е изготвен от межуведомствена работна група, сформирана със заповед на министъра на околната среда и водите, с представители на Министерство на отбраната, Министерство на икономиката, Министерство на здравеопазването, Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет и Министерство на околната среда и водите.

С проекта на наредба се установява национална процедура за издаване на разрешение за освобождаване от задължения, произтичащи от Регламент REACH, когато това е необходимо за интересите на отбраната, като се определят изискванията към операторите за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда при производството, вноса и/или употребата на химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия.

Общата цел е, наред с предоставянето на изключения в интерес на отбраната да се осигури и прилагането на високи стандарти за безопасност и възможност за проследяване, еквивалентни на тези заложени в Регламент REACH. Очаква се новата процедура да позволи на операторите (физически или юридически лица), при изпълнение на едно или няколко от обстоятелствата, посочени в чл. 3а от ЗЗВВХВС, да се възползват от предоставената възможност за освобождаване. Орган по издаване на разрешение за освобождаване в страната е Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет. Решението за освобождаване се издава на заявителя за срок не по-дълъг от 3 години и съдържа мерките, които притежателя на разрешението, следва да прилага с цел предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Срокът на разрешението може да бъде удължен еднократно за срок, не по-дълъг от срока, за който първоначално е издадено.


Дата на откриване: 18.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 18.11.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 октомври 2019 г. 17:05:35 ч.
EnviProAdvice

Становище по проекта на наредба_ЕнвиПроАдвайс ЕООД

Публикуваният проект на наредба и изготвената към него частична оценка на въздействието са един блестящ, но за съжаление рядък пример в съвременното нормотворчество, за добре структуриран нормативен акт с ясни и последователни разпоредби и изчерпателно разработени процедури.

Поздравления за екипа по химикали на Министерство на околната среда и водите, за професионално свършената работа.

Екипа на ЕнвиПроАдвайс ЕООД