Обществени консултации

Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата

В проекта на закон са въведени изменения и допълнения, свързани с транспонирането на Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции. Със законопроекта са въведени изменения, свързани с процедурата и начинът на определяне на безплатните квоти за операторите на инсталации в Европейската схема за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), така че да се постигне крайната цел на ЕС по отношение на СТЕ – намаление с 43 % до 2030 г. в сравнение с 2005 г. Въвежда се новосъздадения Модернизационен фонд, в който постъпват приходите от 2 % общото количество квоти в ЕС и в който България има запазен дял от 5,84 % от средствата. Средствата от Модернизационния фонд са предназначени за енергийния сектор в страната. Предвидено е продължаване на действието на съществуващата дерогация за електропроизводителите в България, така че те да продължат да получават безплатни квоти. Дадена е възможност на доставчиците на течни горива и енергия за транспорта да могат да изпълнят задълженията си със спестявания на емисии нагоре по веригата, реализирани от проекти с начало от 1 януари 2011 г. Намалява се и административната тежест и се постигат финансови облекчения за операторите на инсталации, които отделят под 2 500 тона еквивалент на въглероден диоксид годишно, като им е предоставена възможност да бъдат изключени от обхвата на СТЕ на ЕС. Потенциалните инсталации, които могат да се възползват от тази дерогация, работят в областта на производство на керамични продукти, производство на енергия за производствени нужди, металургия и дърводобив и дървопреработване.


Дата на откриване: 17.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 31.10.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари