Обществени консултации

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 18 ноември 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението - Национална база данни „Население“ (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм., бр. 34 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2013 г., изм. бр. 17 от 2015 г.)

С предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“ се цели привеждане на наредбата в съответствие с актуалната нормативна уредба и промяна в обхвата на личните данни, предоставяни на органите на съдебната власт до Регистъра на населението – Национална база данни „Население“ предвид настъпили изменения в Гражданския процесуален кодекс.

С промените в Наредбата ще се уеднакви практиката при необходимост от прекратяване достъпа на оправомощените лица от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт до Регистъра на населението - Национална база данни „Население“ и ще се разшири обхвата на предоставяне на информация на органите на съдебната власт за предходни адресни регистрации на физическите лица.

 


Дата на откриване: 18.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 18.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари