Обществени консултации

Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

            Проектът на постановлението е изготвен в съответствие с разпоредбата на § 8, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за железопътния транспорт (ЗИЗЖТ) (обн., ДВ, бр. 62 от 2019 г.). Посочената разпоредба предвижда Министерският съвет да създаде с постановление Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт – юридическо лице по чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията, и да приеме правилник за дейността, структурата и организацията на борда в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона. В § 8, ал. 2 - 4 от Преходните и заключителните разпоредби към ЗИЗЖТ е регламентирано, че до влизането в сила на Правилника за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт функциите и дейностите по разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт се изпълняват от дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по досегашния ред. Започналите и недовършени до влизането в сила на правилника за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт разследвания на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт се довършват по досегашния ред. Трудовите и служебните правоотношения със служителите – инспектори в дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, преминават към Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител и в съответствие с определените с правилника за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт структура и числен състав.

            В проекта на Правилника за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт се предвижда бордът да бъде постоянно действащ колегиален орган, който се ръководи от управителен съвет, състоящ се от трима членове, в т.ч. председател и двама заместник-председатели. Членовете на управителния съвет на борда притежават образование, познания и професионален опит съответно във въздушния, водния и железопътния транспорт. Членовете на управителния съвет на борда се назначават от министър-председателя.

            Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт ще осъществява дейност по разследване във връзка с безопасността на:

            1. авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти с граждански въздухоплавателни средства на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство съгласно поетите от Република България международни ангажименти, независимо от държавата на регистрация на въздухоплавателните средства;

            2. морски произшествия и инциденти в морските пространства на Република България, както и произшествия и инциденти с морски кораби, намиращи се във вътрешните водни пътища на Република България и речни кораби, плаващи във вътрешните морски води и в териториалното море на Република България;

            3. тежки железопътни произшествия, както и по своя преценка – разследване на произшествия и инциденти, които при различна обстановка са могли да доведат до последиците на тежките железопътни произшествия, и на произшествия и инциденти извън посочените.

Бордът е с обща численост 11 щатни бройки, в т.ч. председател, 2 заместник-председатели и 8 щатни бройки инспектори, които извършват дейности по разследване на произшествията във въздушния, морския и железопътен транспорт.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт и приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, поради което е изготвена финансова обосновка съгласно Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Предлага се постановлението да влезе в сила от 01.01.2020 г., тъй като към настоящия момент наближава края на финансовата година и е наложително извършването на промени в структурата на софтуерните и банковите продукти, както и на Системата за електронни бюджетни разплащания.

Проектът на постановление не въвежда разпоредби от правото на Европейския съюз, поради не се прилага таблица на съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Лице за контакт
Бисер Петров,
Държавен експерт в дирекция "Правна",
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
Тел.: 02/9409470,
E-mail: bpetrov@mtitc.government.bg
 

 


Дата на откриване: 18.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 18.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари