Обществени консултации

Проект на постановление за изменение на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване и на Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда

Основните по-важни акценти в предложеният за приемане проект са следните:

·        единичният размер на таксата с цел питейно-битово водоснабдяване се определя в размер на 0,02 лв./куб. м,

·        извежда се такса за водовземане от подземни води с цел охлаждане в размер на 0,0008 лв./куб. м;

·        таксата за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато черпената вода се ползва с цел производство на хранителни, лекарствени или козметични продукти се приравнява към таксата за промишлени цели;

·        опростява се начинът на определяне на такса за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води и се въвежда поетапно увеличение на единичната стойност с оглед достигане на целите, заложени в ПУРБ; и

·        въвеждат се рестриктивни стойности за такса за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води в случай, че показателите за замърсяване за съответната година надвишават индивидуалните емисионни ограничения посочени в разрешителното за заустване или в комплексното разрешително.


Дата на откриване: 30.11.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 13.12.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари