Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

С Наредба № Н-28 от 5 ноември 2010 година се определят критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

В резултат на утвърдените предложения по докладна записка с рег. № 21-41-172/20.06.2019 г. относно анализа за прилагането на системата за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия през атестационната 2018 година и с цел да се отразят направените предложения и отстранят констатирани слабости, дирекции „Управление на човешките ресурси в отбраната“ и „Правно-нормативна дейност в отбраната“ подготвиха проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 5 ноември 2010 година. Наредбата е съобразена и с представените предварително становища на Командващия на Съвместното командване на силите и на командирите на Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили и на 68 бригада специални сили.

С предложението за изменение и допълнение на Наредбата се  реализират констатираните в резултат на анализа предложения:

1. Съгласуване на оценките в частта за кариерното, професионалното и длъжностно развитие на военнослужещите, с оглед измененията на Класификатора на длъжностите за военнослужещите, в сила от 01.01.2019 година.

2. Отразяване в атестационните формуляри на оценките от индивидуалната и колективната подготовка на военнослужещите съгласно Указания на началника на отбраната № УНО-2/12.03.2019 година.

3. Синхронизиране на Наредбата с измененията в чл. 60а, ал. 2, т. 3 на ЗОВСРБ.


Дата на откриване: 18.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 17.11.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 ноември 2019 г. 10:04:18 ч.
kiastrategy

как само ще се повиши в следващо военно звание за заеманата длъжност?

В оценките в §10 и §11 не се дава възможност военнослужещият само да бъде повишен в следващо военно звание за заеманата длъжност.

Такива случаи има за някои длъжности в Класификатора на длъжностите за военнослужещите, както за офицерите, така и за офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите).