Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Обн., ДВ, бр. 37 от 2012 г., изм., бр. 69 от 2012 г., изм. и доп., бр. 82 от 2013 г., доп., бр.

С предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението се цели привеждане на наредбата в съответствие с актуалната нормативна уредба.

С оглед промените в Административнопроцесуалния кодекс, в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. се въвежда възможността за устно заявяване за издаване на удостоверение и въвеждането на изцяло служебно начало за събиране на необходимите данни, когато същите не са налични в общината, в която се издава.

С проекта на наредба се предвижда удостоверенията (с изключение на  удостоверение за наследници) да могат да се издават от всички общински администрации, независимо от адресната регистрация на заявителя, предвид изтеклия срок за поддържане на регистър на населението на хартиен носител, регламентиран в § 75, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.). Промените в Наредбата ще облекчат гражданите при заявяване на административна услуга, която се извършва въз основа на данните от регистъра на населението.

 


Дата на откриване: 22.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 21.11.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 октомври 2019 г. 21:01:56 ч.
asene

Облекчаване на административната тежест

Уважаеми Дами и Господа,

Добре е, че предприемате мерки за облекчаеане на административната тежест за граждани, но е добре да се застъпят още няколко момента в Наредба РД-02-20-6:

1/ Относно удостоверение за наследници: Защо не се предвиди възможността за починали лица, които приживе са имали електронен ЛРК и когато наследниците са само съпруг и/или деца, родител/и/ или братя и сестри удостоверението да може да се издава от всяко длъжностно лице по гражданско състояние на база наличната информация в НБД Население.

2/Относно Удостоверение за наследници- защо не се предвиди възможността за подаване на заявление, в което заинтересоеаният да може да заяви, че желае удостоверение издадено на база наличната информация в регистрите на населението и актовете за гражданско състояние, а също така да има възможност за устно заявяеане.

По Наредба длъжностното лице трябва да впише всички наследници по закон, без значение от заявеното от заинтересованото лице. Второ получава се така, че от гражданите се изисква информация налична в регистри, пък били те и само на хартия.

3/Защо не се запише в наредбата, че всички администрации са длъжни да издват всички удостоверения в деня на поискване - това ще облекчи най- много гражданите, като ще отпадне второ посещение на администрацията,  а също така да се впише максимум на таксата за удостоверенията, защото за една и съща административна услуга в различните общини таксите имат разлика от 5-6 пъти.

С уважение: Асен Михалков