Обществени консултации

Доклад и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ

 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НИД на НРЦПГ) е изготвен с оглед привеждането на наредбата в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ), обн. ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г., с който са изменени разпоредби, отнасящи се до регулирането на цените на природния газ, а именно промяна на субектите, на които общественият доставчик продава природен газ по регулирана цена, както и са въведени нови задължения на обществения доставчик.

Проектът на НИД на НРЦПГ цели прецизиране и допълване на нормите, въз основа на които се формират и утвърждават цените на природния газ. От друга страна, измененията и допълненията на НРЦПГ имат за цел постигане на справедливо разпределяне на разходите на обществения доставчик между всички негови клиенти, независимо от това дали купуват природен газ на регулирания пазар или по свободно договорени цени – по двустранни договори или във връзка с изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ.

Съгласно § 32 от ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г., в срок до 31 декември 2019 г. КЕВР провежда процедура за утвърждаване на цената, по която общественият доставчик продава природен газ от 1 януари 2020 г., въз основа на § 2 (в сила от 01.01.2020 г.). В тази връзка и при отчитане на предвидените срокове по процедурата по утвърждаване на цената на обществения доставчик, е определен 14-дневен срок за обществена консултация с гражданите и юридическите лица, в рамките на който да постъпват предложения и становища по проекта на Портала за обществени консултации.


Дата на откриване: 24.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 7.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари