Обществени консултации

Проект на Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Проектът на Наредба се издава на основание чл. 5, ал. 6, чл. 7, ал. 5 и чл. 9а, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), чл. 55, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), чл. 39, ал. 1, чл. 40, ал. 5, т. 2, чл. 40а, ал. 4 и чл. 41, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и във връзка с постановено Съдебно решение № 11559 от 30.07.2019 г. по административно дело № 3872 от 2018 г. на Върховния административен съд.

Правото на гражданите на обществено осигуряване е регламентирано с чл. 51, ал. 1 от Конституцията на Република България. Обществените отношения в областта на държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване са регламентирани с разпоредбите на КСО, а в областта на здравното осигуряване съответно с разпоредбите на  ЗЗО. В тази връзка следва да се отбележи, че  тези обществени отношения не са свързани само със събиране на определените със закон задължителни осигурителни вноски, но изискват събирането, администрирането и обмен на съществена по обем информация, свързани с правата на осигурените лица. В този смисъл законодателят е предвидил разпоредби в съответните закони, с които се определят лицата, които следва да подават и получават информацията, съдържанието и реда, по който следва да се предоставя тази информация. Регламентира се видът на нормативния акт и органът, овластен да го издаде – наредба, издадена от министъра на финансите.

Във връзка с гореизложеното, с предложения проект на наредба се предвижда създаване на подробна и ясна подзаконова нормативна уредба по отношение на:

1. Лицата, които следва да прилагат разпоредби на наредбата и това са: работодателите, осигурителите, техните клонове и поделения; самоосигуряващите се лица; лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване; осигурителните каси, лицата, на които се зачита осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване; лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО, лицата, които подлежат на здравно осигуряване по реда на чл. 40 ал. 5 от ЗЗО, Националната агенция за приходите (НАП), Националния осигурителен институт (НОИ) и др.

2. Съдържанието на данните, които осигурителите, работодателите и осигурителните каси следва да подават в НАП за лицата подлежащи на осигуряване, включително осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по ЗДДФЛ;

3. Съдържанието на данните, които самоосигуряващите се лица следва да подават в НАП включително осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване;

4.  Съдържанието на данните за дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и дължимия данък за доходи от трудови правоотношения по ЗДДФЛ;

5. Редът и начинът за подаване на данните по точки 2 – 4 в НАП, както и начина и реда за коригиране и заличаване на подадените данни.

С проекта на наредба се определят и начините за подаване на посочените данни в НАП, като това може да бъде на хартиен носител, чрез попълване на утвърдените образци съгласно указанията за попълването им, на електронен носител или по електронен път. В случаите, когато данните не са коректни или електронният носител не е четим се предвижда повторно подаване на данните в определения за целта срок.

С оглед намаляване на административната тежест за лицата е предвиден преференциален ред за подаване на данни от самоосигуряващите се лица, които се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, като по тяхно желание могат да подават данните по т. 2 еднократно в началото на годината.

С предложения проект на наредба е дефиниран и кръга от осигурени лица, които могат да подават данни за избран от тях период, когато за същия период са внесени авансово дължимите месечни осигурителни вноски. Това са лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 7 от КСО, и чл. 17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

За запазване интересите на осигурените лица и с цел своевременна и справедлива преценка на правото и определяне на размера на паричните обезщетения и помощите е предвидена уредба за коригиране на подадените данни от осигурители и самоосигуряващите се лица.

Проектът предвижда възможност корекция на данни за осигурените лица да се извършва от осигурителите и самоосигуряващите се лица  след издадени и влезли в сила задължителни предписания от контролните органи на НОИ по реда на чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО.

 

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 25.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 24.11.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 октомври 2019 г. 11:29:18 ч.
asene

Облекчаване на административната тежест за граждани и бизнес

Уважаеми Дами и Господа,

Положително е желанието с приемане на нова наредба да се цели и облекчаване на административната тежест за граждани и бизнес, но ще си позволя да направя още 3 предложения в тази посока:

1/ Образец 7, касаещ осигуряващите се лица по чл.40, ал.5 от ЗЗО да може да се подава във всеки офис на НАП, за да се спести време и проблеми на гражданите, които понякога подават въпросната декларация едва когато са в болница и там е установено, че са с прекъснати здравноосигурителни права. През 2020г. вече не би трябвало да е проблем за СУП на НАП, за да се създава необходимостта от ограничения за подаване в компетентната териториална дирекция.

2/Образец 8, касаещ внасяне на осигурителни вноски по чл.9а от КСО да може да се подава по електронен път от компетентното териториално поделение на НОИ, след приемане от лицето на съответното Заявление за отпускане на пенсия.  Това ще спомогне отново за административното облекчаване на български граждани в пенсионна възраст, които са задължени да подават Заявление по чл.9а от КСО само пред ТП на НОИ по постоянен адрес и съответното ТД на НАП, което "дублиране" може да се избегне.

3/ Всички декларации и заявления да могат да се подават до НАП през ССЕВ на ДАЕУ, където лицата се регистрират с издаден специализиран код, осигуряващ сигурност на идентификацията.

 

Поздрави,

Асен Михалков