Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на актуализиран списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 г. и на актуализиран списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда...

Проектът на акт е разработен на основание чл. 6а, ал. 2, 4 и 5 от Закона за професионалното образование и обучение, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Постановление № 111 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (обн, ДВ, бр. 54 от 2018 г., изм. и доп., бр. 3 от 2019 г.).

В проекта на Постановление се предлагат актуализиран списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и актуализиран списък на специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2020/2021 година с включване на нови специалности съгласно определените критерии и изготвени с участието на министерства и организации на работодателите в съответствие с разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение, посоченото по-горе ПМС № 111 от 25.06.2018 г. и ПМС № 352 от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2020/2021 г.


Дата на откриване: 28.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 27.11.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 октомври 2019 г. 15:42:29 ч.
agros

Предложение от "Асоциация на професионалните озеленители в България"

Във връзка с Проект на ПМС с който се актуализира списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и актуализиран списък на специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2020/2021 година, "Асоциация на професионалните озеленители в България" предлага следното :

1. Да се добави в списъка (Приложение № 2) на специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2020/2021 година следните специалности :

1.1.  Код 622 Градинарство (паркове и градини)  

- Професия 622010 Техник – озеленител, Специалност 6220102 Парково строителство и озеленяване, Специалност 622020 Озеленител 

- Професия 622020 Озеленител, Специалност 6220202 Парково строителство и озеленяване

 

Мотиви :

През последните 5-6 години в бранша все по вече се чувства недостиг на кадри без професионална квалификация. Наетата работна ръка е без необходимото  и нужно образование и зависи до голяма степен от възрастовата структура на наетите лица. Считаме, че дейностите не могат да се упражняват от специалисти и работници с разнообразни по вид и степен квалификации. Ние считаме, че дисбалансът между броя на завършващите и пенсиониращите се лица е много голям.

 

"Асоциация на професионалните озеленители в България" се надява, че предложението и ще бъде взето под внимание, за което предварително благодари.

 

Божинел Христов

Председател на УС на "Асоциация на професионалните озеленители в България"

 

25 ноември 2019 г. 13:47:32 ч.
BICA

Становище на асоциация на индустриалния капитал в България - Изх. № 561/25.11.2019 г.

Във връзка с отворената обществена консултация по актуализиране на Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 г. и проекта на Списък на специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2020/2021 г. бих искал да посоча, че Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя проекта, като изразяваме удовлетворение, че голяма част от направените от нашите членове предложения са одобрени и ще бъде обявен план-прием по голяма част от специалности от професии през учебната 2020/2021 г., за които работодателите изпитват остър недостиг от квалифицирана работна ръка. 
Въпреки това бихме искали още веднъж да преразгледате становището си за включването на специалност „Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби“ (код на специалност 5430204), код на професия 543020 „Оператор в дървообработването“, професионално направление „Производствени технологии-дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“ – код: 543, да бъде включена в Списъка със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 г. Считаме, че специалността отговаря и на двата критерия за уникалност по териториален признак и на критерия за уникалност по съдържателен признак, като привеждаме следните аргументи:
1. Относно критерия за уникалност по териториален признак, следва да имате предвид, че прием по тази специалност не е обявяван в нито едно средно ( вкл. професионално) училище в България през последните 20 години. Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ - Варна е разработила учебен план за специалността, който е бил предложен от гимназията и е бил одобрен от Министерството на образованието и науката. Към настоящия момент работодателите обсъждат с гимназията възможностите по тази специалност да бъде обявен прием за учебната 2020/2021 г., като не се очаква друго средно училище\професионална гимназия на територията на Република България да набира ученици по тази специалност. 
2. Относно критерия за уникалност по съдържателен признак – в Списъка със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 г. не е включена нито една специалност от професия от същото направление „Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“ – код: 543. Т.е. в списъка със защитените от държавата специалности няма нито една друга професия, която в частта специфична професионална подготовка да се припокрива със 75 на сто от съдържанието на обучението по тази специалност. Следва да отбележим, че гимназията по дървообработване в гр. Варна има наличната материална база за провеждане на обучението по специалността. Относно производствената практика, предвид на спецификата й, имаме уверението на нашия член Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК), че техните членове ще подпомогнат и осигурят провеждането й на територията на фирмите си. Това уверение се дължи на направеното допитване до предприятията, членуващи в БНАКК, които изпитват сериозен недостиг на кадри по посочената специалност. 
3. В подкрепа на горното експертите от БНАКК, съвместно с преподаватели от гимназията са направили съпоставка и анализ на учебните планове и съдържанието на учебните програми от специфичната професионална подготовка на професия „Оператор в дървообработването“ - втора степен на професионална квалификация с код 543020 на аналогични специалности „Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби“ (код 5430204) и „Производство на мебели“ (код 5430201), като са констатирали, че съответствието на учебните часове за двете специалности е 25%.
В случай че не приемете нашите аргументи се надяваме специалността да бъде включена поне в Списъка на специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2020/2021 г., като се има предвид, че над 20 години няма прием по тази специалност, и съотношението между броя на осигурените по трудови правоотношения лица и броя на учениците е нула, тъй като въобще липсват обучаващи се по нея.
 
Васил Велев,
председател на УС на АИКБ