Обществени консултации

Проект на Постановление за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките

Основна цел на проекта на Постановление за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките е да осигури навременна висококачествена и независима научна експертиза в полза на правителството по въпроси от стратегическа важност при формулирането на политики и инструменти за изпълнение на държавната политика, както и при транспонирането на европейски директиви. Въвеждането му ще повиши и информираността на обществото относно ползите от използването на научни доказателства и знания, ще повиши качеството и ще насърчи употребата на иновативни решения в администрацията.


Дата на откриване: 29.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 28.11.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 ноември 2019 г. 15:12:33 ч.
GVasileva

Становище на ИБЕИ-БАН

Становище на ИБЕИ-БАН по предложения проект за ПМС за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките

Линк за сваляне на файла - http://www.iber.bas.bg/sites/default/files/2019/Stanovishte_IBER_proekt_za_PMS.pdf

 


27 ноември 2019 г. 16:48:19 ч.
IDP_BAN

Становище на Института за държавата и правото при Българската академия на науките (част 1)

ДО МИНИСТЪРА

НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

 

Относно: Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките приветства идеята на българското правителство за създаване на постоянно действащ Механизъм за възлагане и изпълнение на научни консултации от Българската академия на науките. Считаме, че чрез неговото пълноценно реализиране, от една страна, би се постигнало ползотворно стратегическо сътрудничество между органите на изпълнителната власт и БАН, съответно нейните институти, целящо обезпечаване на оптимално качество на публичните решения при обсъждането на въпроси, разрешаването на проблеми и постигането на цели от особена важност за държавата и обществото, чрез информиране на процеса по тяхното вземане с данни, информация и национално призната независима научна експертиза от най-високо ниво. От друга страна, това би повишило видимостта и легитимността на дейността на Българската академия на науките в очите на българските граждани и общество.

Институтът за държавата и правото има утвърдени традиции в съвместната работа с институциите на българската държава, като в дългосрочен план работи по изпълнението на споразумение за партньорство с Института по публична администрация, а текущо изпълнява проект, който е подкрепен от Администрацията на Министерски съвет на Република България. През последната година Институтът за държавата и правото успешно изпълни и проект, финансиран от Министерството на образованието и науката за извършване на правно-социологическо проучване.

От гледна точка на ресурсите, с които разполага, Институтът за държавата и правото би могъл да има сериозен принос със своята научна експертиза и опит в дейности като:

1. формулиране на секторни политики и разработване на инструменти за изпълнение на държавната политика, най-важните от които са законодателните, въз основа на факти, информация, научни доказателства чрез механизми като оценка на въздействието на регулирането и тясно специализирана правна експертиза;

2. правилно имплементиране на правото на Европейския съюз в България,  включително ефективното и навременно транспониране на европейските директиви и обезпечаване постигането на пълно съответствие на националното законодателство с европейските изисквания, препоръки и насоки, отправяни към българската държава;

3. даване на консултации по национално възложени дейности от органите на изпълнителната власт, чрез представянето на научни становища, експертиза, отправяне на препоръки, оценки и други подобни;

4. организиране на обществени консултации, срещи със заинтересовани страни, семинари, публични дискусии и други форуми с оглед набиране на факти или проучване  на общественото мнение, когато бъде счетено за необходимо.

 

27 ноември 2019 г. 16:48:51 ч.
IDP_BAN

Становище на Института за държавата и правото при Българската академия на науките (част 2)

Отново от същата гледна точка, тази на наличните ни ресурси, Ви молим да имате предвид, че за да бъде ефективно прилаган механизмът за възлагане и изпълнение на научни консултации от Българската академия на науките, в проекта на Постановление на Министерския съвет следва изрично да бъде предвидено, че при възлагането на научни консултации от органите на изпълнителната власт към Българската академия на науките следва да бъде спазван принципът на пропорционалността, като обемът, обхватът и задълбочеността на възлаганите задачи следва да бъде съобразен с ресурсите – човешки, финансови и други, с които Академията, респективно нейните институти разполагат.

В този смисъл предлагаме в чл. 3, ал. 3 от проекта на Постановление на Министерския съвет да бъде направена следната редакция:

„(3) БАН има право да откаже изпълнението на научната консултация, в случай че не разполага с необходимите научна експертиза или ресурси за дадената консултация или съответната дейност не е присъща за БАН и нейните структурни звена.“

В същия смисъл е и нашето предложение за допълване на чл. 7 ал. 1 от проекта на Постановление на Министерския съвет по следния начин:

„Чл. 7. (1) Необходимите финансови средства за изпълнение на научните консултации във връзка с функционирането на Механизма са за сметка на предоставените на БАН средства от държавния бюджет за изпълнението на национално възложени дейности, утвърдени със закона за държавния бюджет за съответната година или съответно предоставени с постановление на Министерския съвет“.

Мотивите ни за тези предложение се основават на разбирането, че за да може механизмът да заработи и да започне да постига своите цели, ще е необходимо отпускането на допълнителни средства в полза на БАН от държавния бюджет, които ако не са предвидени със Закона за държавния бюджет за съответната година ще следва да бъдат предоставени по силата на отделно постановление на Министерския съвет.

 

Проф. д-р Ирена Илиева

Директор

Институт за държавата и правото

Българска академия на науките