Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа се цели въвеждане в законодателството на изискванията на Директива (ЕС) 2017/828 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите, както и на мерки по прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1212 на Комисията от 3 септември 2018 г. за определяне на минимални изисквания за прилагането на разпоредбите на Директива 2007/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на идентификацията на акционерите, предаването на информация и улесняването на упражняването на правата на акционерите, с оглед постигане на пълно съответствие на националното законодателство със същите.


Дата на откриване: 1.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 15.11.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 ноември 2019 г. 14:36:59 ч.
man40

неясен текст

В § 7. текста е малко неясен:

§ 7. В чл. 114а се правят следните изменения и допълнения......3. Създава се нова ал. 8:          „(8) Заинтересованите по отношение на публичното дружество лица по чл. 114, ал. 7 уведомяват публичното дружество за сделки, сключени с дъщерно дружество на публичното дружество, в които сделки тези лица участват включително за срок, страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършват сделките, преди сключването им.“        не е много ясно за кои сделки се отнася израза "преди сключването"

За по-голяма яснота би следвало да е така:   

„(8) Заинтересованите по отношение на публичното дружество лица по чл. 114, ал. 7 уведомяват публичното дружество преди сключването на сделки с дъщерно дружество на публичното дружество, в които сделки тези лица участват,включително и за срок, страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършват сделките.“