Обществени консултации

Доклад и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката

    Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НИД на НЛДЕ) е изготвен с оглед привеждането на наредбата в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ), обн. ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г., с който са допълнени разпоредбите относно дейностите в енергетиката, които подлежат на лицензиране, а именно въведена е нова дейност, подлежаща на лицензиране – организиране на борсов пазар на природен газ. Проектът на НИД на НЛДЕ цели допълване на нормите, отнасящи се до лицензирането на дейностите в енергетиката, както и регламентиране на изискуемите данни и документи с оглед установяване дали определено лице, отговаря на изискванията по ЗЕ за издаване на лицензия за организиране на борсов пазар на природен газ.

    Съгласно § 26 от ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г., подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона да се приведат в съответствие с измененията и допълненията на ЗЕ в срок до два месеца от влизането му в сила. Операторът на борсовия пазар на природен газ внася в КЕВР за одобряване правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ в едномесечен срок от привеждането в съответствие на подзаконовите нормативни актове - § 30, ал. 1 от ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г. В тази връзка е определен 14-дневен срок за обществена консултация с гражданите и юридическите лица, в рамките на който да постъпват предложения и становища по проекта на Портала за обществени консултации.


Дата на откриване: 4.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 18.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари