Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) се предвиждат промени по отношение определянето на наемната цена на помещения – държавна собственост, които се предоставят под наем без провеждане на търг (чл. 40, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС)) и на първоначалната наемна цена при провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти – държавна собственост (чл. 41, ал. 1 и 5 от ППЗДС).

Към настоящия момент наемната цена на помещения – държавна собственост, предназначени за здравни, образователни и хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението или на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, и на помещения, предоставени на международни организации, които се предоставят под наем без провеждане на търг, се определя в троен, съответно в петорен размер спрямо наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели, а първоначалната наемна цена при провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти – държавна собственост се определя спрямо наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели, като се дава възможност същата да бъде увеличена до 40 пъти в зависимост от реалните пазарни наемни цени за съответния район.

С оглед защита на държавния и обществения интерес се предлага визираните наемни цени на имоти - държавна собственост да се определят на база на оценка, извършена от независим оценител, отчитаща условията на конкретния пазар и съобразена с приетите по реда на Закона за независимите оценители стандарти за оценяване.

Във връзка с тези промени се предлага и изменение на чл. 37, 38 и чл. 95 от ППЗДС.

Със Закона за изменение и допълнение на ЗДС (обн., ДВ, бр. 13 от 2017 г.) разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗДС, с която се регламентира безвъзмездното право на ползване върху имот – частна държавна собственост, е изменена с оглед спазване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи и с цел недопускане на администриране на държавна помощ. В тази връзка се предлага разпоредбата на чл. 67 от ППЗДС, уреждаща правната възможност за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост в полза на синдикати, да бъде изменена в съответствие с изискванията на чл. 56, ал. 2 от ЗДС и при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи.

Със Закона за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн., ДВ., бр. 60 от 2019 г.) са изменени чл. 20 от ЗДС и чл. 31 от Закона за политическите партии (ЗПП), които предвиждат, че държавата и общините предоставят безвъзмездно на политически партии, отговарящи на условията на ЗПП, помещения за осъществяване на тяхната дейност по ред, определен от Министерския съвет. Предвид това се предвижда да бъдат отменени чл. 15, 16, 17, 18 и 40, ал. 3 и изменен чл. 20, ал. 2 от ППЗДС, които регламентират предоставяне под наем на имоти – частна държавна собственост на политически партии, определяне на наемната цена на такива имоти и прекратяване на договора за наем с политическа партия, както и създаване на нов чл. 67а в правилника, с който да се уреждат реда и условията, при които могат да се предоставят безвъзмездно имоти – частна държавна собственост, на политически партии. Също така в проекта се предвиждат и задълженията на ползвателите при упражняването на така придобитото безвъзмездно право на ползване, както и се конкретизират санкциите при неизпълнението им.

 


Дата на откриване: 5.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 5.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари