Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-142 от 22 февруари 2016 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от МВР за изпълнение на длъжност в институции или в структури на ЕС и в международни организации

Прилагайки процедурите, разписани в Наредба № 8121з-142 от 22 февруари 2016 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации (Наредба), през последните години се установява, че настоящият ред в нея не обхваща всички случаи, които могат да възникнат в практиката по изпращане на национални експерти. Така например, не е разписан редът, по който могат да се изпращат държавни служители, когато изборът на европейската или международна институция е направен intuitu personae (с оглед на личността), а не въз основа на провеждане на конкурс. С предлаганите изменения и допълнения в Наредбата се цели регулирането на случаи, които не са обхванати с настоящите текстове в нея. Ако не бъде изменена и допълнена ще трябва всеки отделен случай (intuitu personae) да се тълкува в съответствие с § 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредбата, съгласно който за неуредените случаи се прилагат действащото българско законодателство и международните договори, по които Република България е страна.


Дата на откриване: 13.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари