Обществени консултации

Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на имуномедиирани заболявания

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на имуномедиирани заболявания е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Клинична имунология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика, лечение и профилактика на всички пациенти с имуномедиирани заболявания, в т.ч. първични имунни дефицити (ПИД) вторични имунни дефицити, и имуномедиирани репродуктивни неуспехи – имплантационна недостатъчност и клинични загуби на плода. Тя прилага в медицинската практика най-новите постижения на имунологията, както и имунологични манипулации, които са важна част от терапията или превенцията на имуномедиираните заболявания.

Фармакотерапевтичното ръководство е изработено въз основа на утвърдените Национални и Международни препоръки (консенсуси) за диагноза, лечение и проследяване на тези заболявания. Някои от представените терапевтични алгоритми са в процес на клинични изпитвания. Поради припокриване на терапевтичните стратегии при автоимунните, алергичните болести и СПИН с други специалности (ревматология, гастроентерология, алергология, инфекциозни болести и др.), настоящото ръководство е фоксурано върху лечението на ПИД и репродуктивните нарушения.

С проекта се цели да се създаде правна регламентация на терапевтичния подход при лечение на имуномедиираните заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност „Клинична имунология“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg

 


Дата на откриване: 15.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 28.11.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари