Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти

Министерството на енергетиката, съвместно с министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на земеделието, храните и горите, предлагат за обществено обсъждане изменение и допълнение на Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. Промените се налагат поради факта, че електропроводите, изградени преди м. юли 1999 г., за които сервитутите се считат за възникнали по силата на отменения Закон за енергетиката и енергийната ефективност, не попадат в приложното поле на сега действащата Наредба. За тях е неприложимо изготвянето и съгласуването на нови проекти на подробни устройствени планове, тъй като предназначението и фактическите им размери са установени в съответствие с вече отменената уредба. Това създава затруднения в поддържането и развитието на електропреносната и електроразпределителната мрежи.

В сегашния си вариант Наредба № 16 определя разположението и  размерите на сервитутните зони на новоизграждащи се или на разширяващи се енергийни обекти. За да бъдат нанесени в картата на възстановената собственост или в кадастралните карти и регистри, въпросът за размерите на сервитутите на електропроводите, изградени до м. юли 1999 г., следва да бъде уреден по ясен и траен начин.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: j.jekov@me.government.bg.

 


Дата на откриване: 19.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 20.12.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 ноември 2019 г. 13:23:20 ч.
rlbg

допълнително усъвършенстване

Здравейте,

Освен така нужните допълнения в Наредбата липсва уредба относно намаляването/погасяването на сервитутното право, което също се случва в практиката. При отпаднала необходимост или при промяна/намаляване на параметрите на инфраструктурата следва да се предвиди отпадане/намаляване на сервитутното право и без да е необходим нов ПУП, а съответното експлоатационно предприятие да е задължено да отстрани за своя сметка съоръженията си и да възстанови терена.

Поздрави

20 ноември 2019 г. 16:32:42 ч.
nenchosp

Редактиране на минималните размери на сервитутните зони за енергийни обекти за производство

"Не се предвижда сервитутна зона около основната площадка на фотоволтаична система (фотоволтаичен парк)" да се измени и да се даде 10 метрова сервитутна зона, тъй като трябва да се отчете фактора на евентуалното ЗАСЕНЧВАНЕ. Множество ФТеЦ страдат от проблема с липсата на такъв сервитут!

21 ноември 2019 г. 08:34:50 ч.
nenchosp

До коментар на rlbg

Считам, че съоръженията не трябва да се премахват след спиране на дейност, тъй като такава може да бъде възстановена. Нещо повече - в голяма част от случайте тези съоръжения са собственост на ЕРП и са част от общата преносна мрежа, като нейната цялост не трябва да бъде намалявана. Коментара на потребител rlbg трябва да бъде оставен без внимание, като противоречащ на интересите на българската енергетика и не по темата на изменението.