Обществени консултации

Проект на Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

Проектът на Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, е изготвен в изпълнение на чл. 45, ал.2 от Закона за здравното осигуряване.

Причините за разработване на наредбата са свързани със законовия ангажимент на министъра на здравеопазването със своя наредба да определи пакета медицинска помощ, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Изготвянето на пакета здравни дейности, описан в наредбата и заплащан от НЗОК, цели да регламентира медицинската помощ, закупувана от НЗОК, като гарантира правото на всеки български гражданин за достъп до здравни услуги  в оптимално необходимото време за неговото лечение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното състояние.

Разработеният проект на наредба предвижда пакет дейности, осъществявани в извънболничната помощ - първична, специализирана и дентална, с което да се гарантира своевременен достъп на населението до качествена медицинска помощ, осъществявана в извънболнични условия. Пакетът дейности в първичната медицинска помощ включва здравно-информационни, промотивни, профилактични, диагностични и лечебни дейности, насочени към комплексно осигуряване на необходимите медицински грижи и услуги за опазване и подобряване на здравето на здравноосигурените лица. Поставен е акцент върху здравното възпитание за запознаване с рисковите фактори за социално значимите заболявания и вредата от нездравословните навици, и утвърждаване на положителни здравни навици и жизнени умения, в това число здравословно хранене, двигателна активност, режим на труд и почивка и други. Включени са и здравно-промотивни дейности в областта на семейното здраве и детско здраве и групите с идентифициран медико-социален риск.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg


Дата на откриване: 20.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 3.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари