Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Селскостопанската академия, приет с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2008 г. и за преобразуване и закриване на звена към Селскостопанската академия

Общата численост на персонала на Селскостопанската академия е намалена в съответствие с изискванията на Решение № 560 от 2010 г. на Министерския съвет  за приемане на План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация със 162 щатни бройки, от които 12 в Централно управление (ЦУ), а останалите – в 19 института. Към момента общата численост на ССА  е 2 761 щатни бройки. Намалението на числеността на ССА е постигнато чрез съкращаване на незаетите щатни бройки и пенсиониране на придобилите право на пенсия служители. Независимо от намалението на числеността на персонала, бюджетът на ССА в § 1- Фонд „Работна заплата” е редуциран с 21,23 % в сравнение с 2009 г. Недостигът на фонд работна заплата и осигуровки за годината е около 2 461 082 лв. При запазване нивото на заплатите към 2009 г. не е обезпечена издръжката на 340 щатни бройки. За по-голяма оперативност и гъвкавост при осъществяване ръководството на научните звена от системата на ССА е наложително да се разширят правомощията на Управителния съвет на ССА, като му се делегира правото като ръководен колективен орган да определя числеността на отделните научни звена на ССА, в зависимост от конкретните политики, научни задачи и проекти към отделни направления.

Съгласно мярка 69 от Плана за изпълнение на мерките по оптимизацията на държавната администрация 2010 – 2011 г., приет с РМС № 560 от 29 юни 2010 г., с цел по-нататъшно доближаване на фонд работна заплата към утвърдения ни в бюджета ФРЗ на ССА, чрез намаляване на администрацията предлагам:

                        1.  Обединяване на Института по почвознание „Никола Пушкаров” - София с  Институт по мелиорации и механизация - София и Институт по защита на растенията - Костинброд като Институт по почвознание и агротехнологии - „Никола Пушкаров”  със седалище град София.

                        2.  Закриване на Института за информационно осигуряване на системата (ИИОС) -  София и преминаване на функциите му в ЦУ на ССА чрез създаване на отдел Информационно осигуряване на системата (ИОС).

                        3.  Отпадане на фиксираните щатни бройки на научните институти в Устройствения правилник на ССА. Управителният съвет на ССА да определя числеността на персонала по предложение на Изпълнителното бюро.

                        4.  Намаляване броя на отделите в Централно управление на ССА чрез сливането им, с оглед намаляване административната тежест върху бюджета.

                        5.  Намаляване на общата численост на ССА със 221 щатни бройки (от 2 761 щатни бройки на 2 540 щатни бройки). Недостигът на финансовия ресурс за останалите щатни бройки ще се компенсира чрез вътрешно преструктуриране, отпадане на допълнителни заплащания за ненормиран работен ден и други доплащания.

По този начин ще се съхрани научния потенциал на Селскостопанската академия за сметка на административния и обслужващ дейността й персонал.

 


Дата на откриване: 8.12.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 19.12.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари