Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

 

Промените в наредбата са насочени към постигане на следните цели:

- Ефективно прилагане на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 година;

- Осигуряване на ефективен контрол по разходването на средствата от Европейския фонд за гарантиране в земеделието;

- Осигуряване на инструмент за въздействие в случай на кризисни ситуации на пазара в лозаро-винарския сектор.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители", МЗХГ

 Електронен адрес:

 ktuteva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 25.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 27.12.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 декември 2019 г. 09:38:51 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 1“ се заменят с „чл. 1, т. 1, 2 и 3“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се допълни и с т. 4 и предложението да се създаде нова ал. 2 да отпадне.

 

22 декември 2019 г. 09:39:03 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Периодът за прием по мярка „Застраховане на реколтата“ е всяка година от 1 май до 30 юни. Бюджетът по мярката се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ в срок най-малко 30 дни преди началото на всеки прием и след решение на постоянната работна група за управление на Националната програма по   чл. 4, ал. 1. При наличие на разполагам бюджет, за същата финансова година може да бъде отворен втори прием със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ по реда на чл. 3, ал. 1, с краен срок за подаване на заявления не по-късно от 1 септември.“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да отпадне предложението.

Предложението въвежда дублиращ текст като съдържание и действия спрямо ал. 1 и ал. 3 от същия член на действащата наредба.

 

22 декември 2019 г. 09:39:15 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и думите „чл. 1“ се заменят с „чл. 1, т. 1, 2 и 3“.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и думите „чл. 1“ се заменят с „чл. 1, т. 1, 2 и 3.“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се допълни и с т. 4 във връзка с горните забележки

 

22 декември 2019 г. 09:40:07 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

  1. В. ал. 1 се създава т. 14:

„14. дейности върху площи, които са включени в лозарското стопанство на кандидата преди по-малко от една година преди датата на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ.“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предложението да отпадне.

В мотивите към НИД липсва обоснова за причината за налагане на това предложение. Не е посочено поради какви причини и нужди е предложено. Съдържанието му е изключително лобистко по отношение на големи гроздопроизводители, които вече разполагат в лозарските си стопанства с площи за преструктуриране, като по този начин Програмата изцяло ще бъде в тяхна полза.

С предложението държавата пряко се намесва в стопанската инициатива на стопанските субекти.

Предложението има влияние със задна дата спрямо гроздопроизводители, които са станали собственици/ползватели на такива площи до влизане на НИД и тази тяхна инвестиция/разходи за наем са били с цел преструктуриране на лозята в стопанството чрез Програмата за повишаване на неговата стопанска ефективност и рентабилност на дейността.

Предложението не отговаря на констатациите на Програмата за високата възраст на лозовите насаждения в България и нуждата за тяхното преструктуриране и конверсия. Чрез включването на предложената т. 14 само ще се засили допълнително този процес поради финансова невъзможност на дребни и средни гроздопроизводители да направят това обновяване само със собствено средства и банкови заеми. Този процес може да доведе и до неусвояване на средства по мярката и в тази връзка да се направи ново прехвърляне към мярката за инвестиции в предприятия, като се увеличи помощта за винопроизводители за сметка на тази за гроздопроизводители.

 

22 декември 2019 г. 09:40:21 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, след думите „по приложение № 1“ се добавя „и технологична карта към инвестиционния проект“, числото „3 000 000“ се заменя с „1 500 000“, а числото   „6 000 000“ се заменя с „4 500 000“;

ЗАБЕЛЕЖКА:

С пореден НИД се въвежда документ (технологична карта), който не е приложение към наредбата.

По този начин продължава да се създава неяснота у кандидатите към изискванията, на които ще трябва да отговорят за кандидатстване. Неяснотата е във връзка със сериозни разминавания между образците на документите и текстовете на наредбата. В последните приеми по мярката ясно се видя това, като в процеса на кандидатстване ИАЛВ и ДФЗ променяха образци на документи и въвеждаха допълнително нови документи, които не се изискват по наредбата, като по този начин създаваха допълнителна административна тежест на кандидатите в изключително кратките срокове за кандидатстване.

Предлагам образецът на технологична карта да стане приложение към наредбата и да подлежи на обществено обсъждане.

Предлагам при приемане на предложението, същото да бъде разширено към всички образци на документи на ИАЛВ и ДФЗ, които са посочени в наредбата.

 

22 декември 2019 г. 09:40:41 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

  1. В ал. 2, т. 1 след думата „проект“ се добавя „и технологична карта“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се преразгледа изискването за представяне на текста „прилага в оригинал  следните документи“, както е записано в ал. 2, към която се предлага промяна.

Текстът води до допълнителни разходи за кандидатите във връзка с повторно издаване на оригинали на документи, ако самите те се отнасят за повече имоти, спрямо тези с които се кандидатства в конкретния прием.

Предлагам текстът да не се отнася за документите по точки 3, 4, 5, 6.

 

22 декември 2019 г. 09:40:49 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 7. В чл. 13, ал. 4 след думите "Преструктуриране и конверсия на лозя" се добавя  “попълнената от кандидата технологична карта към инвестиционния проект“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текстът да се промени на „остойностена от кандидата технологична карта към инвестиционния проект“. В НИД е записано, че документът е по образец и не следва да може да се коригира неговото съдържание. Следва да се предположи, че ще се попълват само стойности по записани в него дейности и операции.

 

22 декември 2019 г. 09:40:58 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 10. В чл. 18, ал. 3 след думите „по договора“ се добавя „и съответствие на вложените материали с тези по технологична карта“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текстът „вложените материали“ да се промени на „операциите“.

Технологичната карта следва да съдържа операции за всяка дейност от мярката и следва да се търси съответствие за тях, защото те съдържат освен материали и труд.

 

22 декември 2019 г. 09:41:08 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 11. В чл. 19 се създава т. 5:

„5. ползвател на помощта по мярката е изпълнител и/или подизпълнител в проекта на друг бенефициент по мярката от същия прием.“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам предложението да отпадне, защото не съответства с изискванията по мярката, които са записани в програмата.

В НИД липсват мотиви защо е предложено това изменение. Липсва и оценка за неговото действие спрямо стопанските субекти - обхват, негативни последици, загуби на доход.

Чрез предложението държавата ограничава стопанската инициатива на кандидатите без ясна и еднозначна причина за това.

Предложението не кореспондира с текстове на наредбата, като няма и предложение в НИД в тази връзка как ще се осъществява този контрол и по този начин не са предложени на обществено обсъждане тези методи, като всичко остава скрито за бенефициентите по мярката.

Самите бенефициенти не разполагат с лостове за контрол на своите изпълнители по отношение на ползването на подизпълнители, защото липсва законова рамка за това, която да не засяга свободната стопанска инициатива и конкуренцията между стопанските субекти в България.

 

22 декември 2019 г. 09:41:32 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 13. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:

2. Ал. 10 се изменя така:

„(10) Кандидатите за предоставяне на финансова помощ и оферентите следва да са независими предприятия, както следва:

1. Кандидатите по чл. 34, ал. 1, т. 1 и оферентите не се намират в свързаност съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Текстът „не се намират в свързаност“ да се промени на „не са свързани предприятия“.

В чл. 4, ал. 2 е записано „свързани предприятия“, а не действието „свързаност“.

 

22 декември 2019 г. 09:42:24 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 19. В чл. 50, ал. 1 се правят следните изменения и допълнение:

1. Създава се нова т. 2:

„2. строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за:

г) предлагане на пазара на вино:

аа) винотеки на територията на предприятието;

бб) изложбени зали на територията на предприятието;

вв) фиксирани места за продажби (на дребно) на територията на предприятието;

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам в края на подбукви „аа“ и „бб“ да се добави текста „на територията на предприятието“.

 

22 декември 2019 г. 09:42:38 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 19. В чл. 50, ал. 1 се правят следните изменения и допълнение:

1. Създава се нова т. 2:

„2. строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за:

г) предлагане на пазара на вино:

вв) фиксирани места за продажби (на дребно) на територията на предприятието;

ЗАБЕЛЕЖКА:

 

Предлагам да отпадне т. вв.

На територията на предприятието не могат да бъдат извършвани продажби на дребно от самия винопроизводител, защото продажбите на вино се извършват при спазване на изискванията и на Закона за митниците. Винопроизводителят следва да изпише съответните количества от данъчния склад, което става с издаване на фактура и начисляване на ДДС. От гл. т. на Закона за счетоводството няма как винопроизводителят да издаде фактура сам на себе си. По тази причина винопроизводителите регистрират търговски фирми, през които извършват продажбите. Доколкото програмата подпомага регистрирани винопроизводители, търговките фирми, през които се извършват продажбите на дребно, не подлежат на финансово подпомагане, без значение къде се намират търговските обекти (дали на територията на предприятието или извън него).

 

Предлагам да се промени на „фиксирани места за продажби на вино (на дребно) на територията на предприятието“

Предложението ще обвърже СМР само за обекти, в които ще се продава само вино, а не и други стоки.

 

22 декември 2019 г. 09:44:10 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 20. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:

2. В ал. 2:

б) създават се т. 5, 6 и 7:

6. строително-монтажни работи по чл. 137, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Да се прецизира дали не следва да се промени „чл. 137, ал. 1, т. 6“ на „чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147, ал. 1, точка 1, 4, 5, 7, 10, , 15, 16, “, защото в чл. 147, ал. 1, точки 2, 3, 14 са включени СМР, които са свързани с допустими дейности по мярката.

 

22 декември 2019 г. 09:44:29 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 20. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:

2. В ал. 2:

б) създават се т. 5, 6 и 7:

7. изграждане и ремонт на пътища на територията на предприятието.“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се даде легално определение за път по точка 7, защото не може еднозначно да се тълкува какво се има предвид.

 

22 декември 2019 г. 09:44:40 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 21. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:

  1. В ал. 2 се създава т. 5:

„5. нямат изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В ДОПК, чл. 87, ал. 11 е записано“

„(11) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За целите на комплексното административно обслужване компетентните органи и други правоимащи лица изискват и получават служебно по електронен път от Националната агенция за приходите, Агенция "Митници" и общините информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.“

С посочената норма не става ясно кои точно задължения се имат  предвид,

На сайта на НАП е записано:

Какви публични задължения събира НАП?

НАП събира следните публични задължения, които не са погасени в срока за доброволно изпълнение (чл. 162 от ДОПК):

    декларирани в НАП или установени с ревизионни актове или наказателни постановления от органи на НАП – например: републикански данъци на физически лица или юридически лица (данък върху доходите, данък печалба, данък върху добавената стойност и др.), задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции и др.;

    установени от други органи на държавна или общинска власт в Република България ( от т.нар. „външни“ за НАП публични взискатели) като общини, министерства, агенции, комисии и инспекции, съдилищата и прокуратурите и мн. др., които са предадени за събиране от НАП, - например : общински данъци и такси;  държавни и съдебни такси; мита, акцизи,  глоби и имуществени санкции и др.;

    установени от органи на държави - членки на Европейския съюз, по решения на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Съда на Европейските общности и Европейската централна банка, които са предявени за събиране от НАП.

От изброяването е видно, че обхвата е изключително широк и при липса на дата, на която следва да се извършва такава проверка всеки кандидат може да бъде отхвърлен заради глоба от КАТ.

Предлагам да се създаде норма в наредбата, която да фиксира датата, към която се извършва проверката и да задължава ДФЗ да информира кандидата за тази дата.

 

22 декември 2019 г. 09:44:50 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 23. В чл. 54 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 се създава т. 4:

„4. когато кандидатът предвижда изпълнение на дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2:

а) Инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и детайли)" в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.), придружен със становище на Регионалната инспекция по околна среда за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда следва да се изисква във всички случаи на ново строителство или реконструкция, по силата на Закона за опазване на околната среда;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текстът „придружен със становище на Регионалната инспекция по околна среда за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда следва да се изисква във всички случаи на ново строителство или реконструкция, по силата на Закона за опазване на околната среда“ да отпадне от буква „а“.

Становището от РИОСВ е документ, който се изисква от общинската администрация за целите на одобрение на ИТП.

Допълнително в чл. 56, ал. 1, точка 3 се изисква същия документ.

 

 

22 декември 2019 г. 09:45:00 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 23. В чл. 54 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 се създава т. 4:

б) архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, надстроява и/или пристроява, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текста „одобрен инвестиционен проект съгласно“ да се промени на „одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж по чл. 147, ал. 1 от “

С предложение точно се посочва приложимата правна норма по ЗУТ.

 

 

22 декември 2019 г. 09:45:10 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 23. В чл. 54 се правят следните изменения:

2. Създава ал. 5:

„(5) Обстоятелствата по чл. 53, ал. 1, т. 2 и 3 се доказват на база Годишен финансов отчет на предприятието за предходен отчетен период. За новорегистрираните предприятия се взима предвид само броя на служителите.“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам след текста „за предходен отчетен период“ да се добави „, спрямо началната дата на периода на прием по заповедта по чл. 3, ал. 1“.

Предложението уточнява дата, спрямо която се определя предходен отчетен период.

 

22 декември 2019 г. 09:45:20 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 23. В чл. 54 се правят следните изменения:

2. Създава ал. 5:

„(5) Обстоятелствата по чл. 53, ал. 1, т. 2 и 3 се доказват на база Годишен финансов отчет на предприятието за предходен отчетен период. За новорегистрираните предприятия се взима предвид само броя на служителите.“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам след текста „За новорегистрираните предприятия се взима предвид само броя на служителите.“ да се добави „по код 1000 от „Отчет за заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд“ за периода от регистрация до началната дата на периода на прием по заповедта по чл. 3, ал. 1.“

Ако се имат  предвид само лицата по код 1001 от посочената справка - да се промени предложението, защото има разлика между двата кода, както и данните, които носят в себе си.

 

22 декември 2019 г. 09:45:29 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 24. В чл. 55 се правят следните допълнения:

5. Създава се ал. 13:

„(13) Когато в Инвестиционния проект по чл. 54, ал. 2, т. 4, буква „а“ се налагат несъществени изменения съгласно чл. 154 на ЗУТ, към заявлението за утвърждаване на измененията се прилага становище от главен архитект и заверен Технически проект или Работен план по съответната част с отразени промени.“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се разпишат норми за представяне пред ИАЛВ на „заявлението за утвърждаване на измененията“, с които да се определи реда за представяне, разглеждане и одобрение/отказ и възможността за обжалване по АПК.

Предлагам текстът „становище от главен архитект“ да отпадне, защото липсва норма по ЗУТ, която да задължава лицето да издаде такъв документ и в този случай кандидатите ще бъдат поставени в ситуация да не могат да го представят при липса на „добра воля“ от страна на това лице.

Предлагам текстът „и заверен Технически проект или Работен план по съответната част с отразени промени.“ да се промени на „заверени копия на заповеди от Заповедна книга във връзка с промените.“.

Предложението премахва изискването на документи, които са свързани със съществени изменение на ИТП.

 

22 декември 2019 г. 09:45:40 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 25. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

2. В ал. 1:

б) създават се т. 9 и 10:

10. подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице, когато проектното предложение предвижда изпълнение на дейности по чл. 50, ал. 1, т. 2.“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се опише минималното съдържание на „подробни количествени сметки“ или да се даде точно определение за документа, защото липсва легална дефиниция за него в ЗУТ и свързани с него наредби, където се пише само за „количествена сметка“.

 

22 декември 2019 г. 09:45:54 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 25. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

3. В ал. 3:

а) в т. 3 след думата „оригинал“ се добавя „съгласно приложение № 5“ и се създава изречение второ: „Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията Закона за Камарата на строителите.“;

ЗАБЕЛЕЖКА:

След разнасяне на промени в действащия текст за точката се получава следното съдържание:

3. за всеки заявен за финансиране разход по чл. 50, ал. 1 най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал съгласно приложение № 5 , които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията Закона за Камарата на строителите. ;

Приложение №5 е образец на запитване за оферта, а не образец на оферта. Предлагам текстът да се коригира, ако трябва да се изисква и прилагане на запитване за оферта.

 

22 декември 2019 г. 09:46:03 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 25. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

3. В ал. 3:

б) В т. 5 накрая се добавя „и инвестиционен проект, разработен във фаза „Технически проект“ или „Работен план (работни чертежи и детайли)“ за дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 2“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам в началото предложения за добавяне текст „и“ да се замени с „и/или“

Предложението обхваща ситуация при представяне само на технологичен проект без ИТП, защото предложеното „и“ задължава винаги разходите за технологичен проект да са свързани и със разходи за ИТП.

 

22 декември 2019 г. 09:46:13 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 27. В чл. 60, ал. 2 се създава т. 4:

„4. засяга дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 2 и не е несъществено изменение по смисъла на чл. 154 от ЗУТ.“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текстът „и не е несъществено изменение“ да се промени на „и е съществено отклонение“.

Предложението въвежда термина „съществено отклонение“, какъвто се ползва в чл. 154 от ЗУТ.

С предложението от двойно „не“ се преминава ясно и еднозначно към „съществено отклонение“.

 

22 декември 2019 г. 09:46:28 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 43. Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1 се изменя така:

 

Критерии за приоритет

 

Минимално изискване

 

Информацията се предоставя от

 

Относителна тежест

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам заглавието на четвърта колона „Относителна тежест“ да се промени на „Точки“.

Предложението уточнява съдържанието на колоната, защото в колонката няма данни за изчисляване на относителна тежест (%), а се посочват точки.

 

22 декември 2019 г. 09:46:37 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 43. Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1 се изменя така:

Предприятието да произвежда над 70 % вино със ЗГУ и ЗНП, изчислени средноаритметично за последните две винарски години преди подаване на заявление по чл. 54.

При изчислението могат да се включат количествата произведени вина със ЗГУ и ЗНП от свързани лица по смисъла на ЗМСП

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текста „вино със ЗГУ и ЗНП“ да се промени на „вино със ЗГУ и/или ЗНП“.

Предложението привежда текста на минималните изисквания към критерия за приоритет.

 

22 декември 2019 г. 09:46:45 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 43. Приложение № 9 към чл. 58, ал. 1 се изменя така:

Кандидатът има най-малко двегодишна история като гроздопроизводител към момента на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ по реда на чл. 56, ал. 1 и да е регистриран като винопроизводител в лозарския регистър през последните дванадесет месеца преди подаване на заявление по чл. 54

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текстът „най-малко двегодишна история“ да се промени на „най-малко двегодишна история в лозарския регистър“.

Предложението привежда текста на минималните изисквания към критерия за приоритет.

 

22 декември 2019 г. 09:46:54 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 44. Създава се приложение № 10 към чл. 85, ал. 3

КРИТЕРИИ

КОМЕНТАР

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯТА

ТОЧКИ

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам заглавието на първа колона „КРИТЕРИИ“ да се промени на „Критерии за приоритет“.

Предложението уточнява съдържанието на колоната.

 

Предлагам заглавието на втора колона „КОМЕНТАР“ да се промени на „Минимални изисквания“.

Предложението уточнява съдържанието на колоната.

 

22 декември 2019 г. 09:47:03 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 44. Създава се приложение № 10 към чл. 85, ал. 3

Кандидатът не е вписан в лозарския регистър като винопроизводител, като за целта се взимат под внимание и свързаните лица по смисъла на ЗМСП

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текстът „като за целта се взимат под внимание и свързаните лица по смисъла на ЗМСП“ да отпадне.

Предложението премахва ограничението за кандидати- гроздопроизводители, но които са свързани лица с винопроизводители, за които произвеждат грозде, каквато е холдинговата структура на повечето изби в България.

 

 

22 декември 2019 г. 09:47:12 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 44. Създава се приложение № 10 към чл. 85, ал. 3

2. Размер на площите, за които се заявява финансиране по мярката, над 3 ха  и  до 20 ха

Общата площ на винените лозя, включени в лозарските стопанства на заявителя към датата на подаване на заявлението да е от 2 до 30 ха

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се уеднакви размерът на площите, защото в критерия е над 3ха, а в минималните изисквания е от 2ха.

 

22 декември 2019 г. 09:47:18 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 44. Създава се приложение № 10 към чл. 85, ал. 3

Размер на площите, за които се заявява финансиране по мярката да е от 1 до 30 ха

Общата площ на винените лозя, включени в лозарските стопанства на заявителя към датата на подаване на заявлението да е от 2 до 30 ха

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се уеднакви размера на площите, защото в критерия е над 1ха, а в минималните изисквания е от 2ха.

 

22 декември 2019 г. 09:47:25 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 44. Създава се приложение № 10 към чл. 85, ал. 3

3. Кандидатът е гроздопроизводител с най-малко двегодишна история

Кандидатът има най-малко двегодишна история като гроздопроизводител към момента на подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ по мярка „Събиране на реколтата на зелено“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текстът „най-малко двегодишна история“ да се промени на „най-малко двегодишна история в лозарския регистър“. Промяната да се извърши в Критерии и в минималните изисквания.

Предложението уточнява изискването за доказване на историята да се ползва периода на регистрация в лозарския регистър.

 

22 декември 2019 г. 09:47:36 ч.
tzviatkov

Предложения и забележки по проект

§ 44. Създава се приложение № 10 към чл. 85, ал. 3

Общ брой точки

80 т.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се коригира общия брой точки от 80т. на 70т., каквато е максималната сума на точките в колона четири.