Обществени консултации

Консултативен документ относно статута на организациите на земеделски производители и преработватели на земеделски продукти и взаимодействието им с представители на изпълнителната власт на национално и местно ниво

Настоящата обществена консултация се извършва с цел проучване на общественото мнение относно възможните уредби на статута на организациите на земеделски производители и преработватели на земеделски продукти, тяхното взаимодействие с Министерството на земеделието, храните и горите и възможните начини за правната уредба на тези проблеми.
 
Възможен подход при регламентирането на взаимоотношенията между организации на земеделски производители и на преработватели на земеделска продукция  и МЗХГ е даден в проект на Закон за браншовите организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция, внесен в Народното събрание през 2016 г. (сигнатура 654-01-43).
 
Основните въпроси, които ще се обсъждат по време на обществените консултации се отнасят до:
Нужда от регистрация на браншовите организации на земеделски производители и преработватели в МЗХГ;
Критерии за представителност на браншови организации на земеделски производители и преработватели;
Реалистичност на предложението във всеки бранш да има само една представителна организация;
Правомощия на представителните браншови организации;
Нужда от създаване на Камара на земеделските производители и Камара на преработвателите на земеделска продукция и на техните правомощия.
 


Дата на откриване: 29.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 29.12.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 ноември 2019 г. 12:47:57 ч.
ДанаилАнтонов

Мнение

Много е интересно как ще стане това без гласуван Закон за браншовите организации и откога МЗХ си иззе правомощията на съзидател-арбитър ?  В този си вид това ще доведе до "избор" на удобни, които ще служат за проводници на линията, изнасяща на МЗХ, но не и на земеделския производител. Не, няма да е "законно", защото ще бъдат нарочно инициирани организации така, че да отговарят на "изискванията" на министерството, но всъщност няма да имат никакво отношение към тези на членовете им и така ще бъдат водени за носа..Може пък целта на това мероприятие да е такава

20 декември 2019 г. 17:29:46 ч.
dian-minchev

Препоръки

Не виждам смисъл и нужда организациите по този проекто закон да се обременяват да представят на министъра на земеделието и храните информация за дейността си за предходната година. Те са самостоятелни юридически лица които извършват много от дейностите си публично, и министъра не им е в управлението, че да им иска отчети. Това бреме трябва да отпадне.

За представителни трябва да се признават всички браншови организации които отговарят на критериите, за да има по-голяма представителност, а и максимум три браншови организации могат да станат представителни по тези критерии а дали ще правят нещо със своите правомощия си зависи от тях.

29 декември 2019 г. 21:27:18 ч.
mltcbg

Браншова Камара на Месодайното Животновъдство

Уважаема г-жо Министър,

Уважаеми дами и господа,  

 

От името на Браншова Камара на Месодайното Животновъдство, регистрирано с ЕИК: 205753616, бихме искали да поставим на Вашето внимание становището на БКМЖ по отношение на обществена консултация с цел проучване на общественото мнение относно възможните уредби на статута на организациите на земеделски производители и преработватели на земеделски продукти, тяхното взаимодействие с Министерството на земеделието, храните и горите и възможните начини за правната уредба на тези проблеми. 

 

Смятаме, че е необходимо създаването на добре регламентиран закон с ясни дефиниции за критерии, обхват и последващ контрол на изпълнение. На този етап в така предложения закон намираме пропуски и неясноти по отношение на детайлизирането на отделните елементи за критерии, обхват и последващ контрол на изпълнение.

 

Позицията на БКМЖ по основните въпроси, които се обсъждат :

 

  1. Браншовите организации на земеделски производители и преработватели да бъдат регистрирани в МЗХГ, но без да има отчитане на дейността на тримесечен период.

 

  1. По отношение на критериите за представителност, смятаме че те трябва да бъдат много по-детайлно описани за отделните браншове, с цел да бъдат ясно и еднозначно определени. Също така намираме за необходимо да бъдат детайлно описани механизмите за проследяване на изпълнението на критериите, както и да има по-плавен преход за ново регистрирани организации. Без тази допълнителна конкретизация, някои сектори няма да могат да изпълнят критериите и ще бъдат лишени от възможност за представителност. Като пример за това даваме сектор „Месодайно животновъдство“.

 

  1. Предложението във всеки бранш да има само една представителна организация, според нас е нереалистично и създава риск от монополизиране на интереса в конкретна група хора от съответния сектор. Смятаме за нужно да бъдат определени допълнителни критерии  за максимален брой организации.

 

  1. Считаме, че  правомощия на представителните браншови организации са добре описани и изчерпателни на този етап.

 

  1. Не намиране за  необходимо създаване на Камара на земеделските производители и Камара на преработвателите на земеделска продукция на този, тъй като техните функции се препокриват с тези на отделните браншови камари и не сме достигнали необходимият етап на зрялост на нуждата от обединение. Предлагаме да бъде заложена времева рамка, в  която след като бъде извършена първата стъпка на обединяване, а именно създаването на Браншови организации в отделните сектори, които да отговарят на критериите за представителност, да бъде дадена възможността за създаване на Камара на земеделските производители и Камара на преработвателите на земеделска продукция , като предварително бъде направено проучване за нуждата от тяхното създаване и техните функции  и  правомощия.