Обществени консултации

Проект на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

 

С изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги се постига пълното транспониране на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор.

Регламентира се прилагането на изключения от задължението за достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения и редът и условията за изготвянето и одобряването на оценката на тежестта и изискванията към нейното съдържание. Това ще даде възможност на административни органи, на доставчици на обществени услуги и на лица, осъществяващи публични функции, при които е налице прекомерна тежест по смисъла на Директива (ЕС) 2016/2102, да докажат това обстоятелство и да прилагат облекчени правила за достъпност.

С изменение и допълнение на Наредбата се цели и създаване на яснота относно приложимия стандарт, на който трябва да отговаря съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, както и въвеждане на минималните изисквания към съдържанието на декларацията за достъпност.

Сроковете за транспониране на Директива (ЕС) № 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор са изтекли. В тази връзка Европейската комисия е образувала процедура за нарушение срещу Република България, която навлиза във финален етап. С оглед на това се прилага разпоредбата на чл. 26 ал. 4 от Закона за нормативните актове, определяща по-кратък срок за предложения и становища по проекта на постановление за изменение и допълнение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

 


Дата на откриване: 29.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 13.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари