Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт

Във връзка с изпълнението на разпоредбата на § 8, ал. 1 - 4 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 62 от 2019 г.) и създаването на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт е необходимо да се направят и съответните промени в Наредба № 59 19.09.2007 г., като наименованието на разследващия орган – специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е необходимо да се замени с  наименованието на новосъздадената структура - Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.    

            С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт се изменят и следните подзаконови нормативни актове, издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

1. Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия;

2. Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за докладване и разследване на произшествия в морските пространства;

3. Наредба № 11 от 5.05.1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България;

4. Наредба № 6 от 5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България;

5. Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях;

6. Наредба № 3 от 25.05.2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища;

7. Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори.

            Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 19.09.2007 г. за съгласуването на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

            В резултат от приемането на акта Наредба № 59 ще бъде приведена в съответствие с разпоредбите на Закона за железопътния транспорт, което ще допринесе за развитието и усъвършенстването на безопасността на железопътния транспорт.

            Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 59 от 19.09.2007 г. за съгласуването на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти:

            1. не изисква финансови или други средства, необходими за прилагането ѝ;

            2. не въвежда разпоредби от правото на Европейския съюз.   

            Проектът на наредбата е публикуван на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Постъпилите предложения в рамките на общественото обсъждане на проекта са отразени в таблица с мотиви за тяхното приемане или отхвърляне, която прилагаме към доклада.

 

Лице за контакт:
Бисер Петров,
Държавен експерт в дирекция „Правна“,
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
Тел. 02/9409470,
E-mail: bpetrov@mtitc.government.bg
 

 


Дата на откриване: 29.11.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 30.12.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 декември 2019 г. 01:37:07 ч.
grainis

Предложение за въвеждане на Дронове за наблюдение и предотвратяване на произшествия

Здравейте,

Предлагам въвеждане на денонощно интерактивно наблюдение на ж.п. транспорта в България с безпилотни въздушни средства, по-популярни като Дронове, които ще :

- инспектират ж.п. трасетата за повреди, препятствия и др.,

- наблюдават ж.п. композициите за повреди и нередности,

- ще извършват рентгенов анализ от въздуха на вагоните и товарите в тях, във връзка с новата наредба на ЕС за радиоконтрол на ж.п. товарите с цел предотвратяване превоза на нелегални мигранти, наркотици, оръжие, радиоактивни материали и други забранени и опасни товари, за която ще бъдат отпуснати 3 млрд евро и България се очертава като най-големия реципиент на тези фондове като външна ж.п.- граница.

- ще регистрират и докладват превишаване на скорост и други нарушения на правилата за движение на ж.п.-състава, както и умишлени зловредни действия - кражби на товари, гориво, хвърляне на камъни по вагоните и др.

- ще наблюдават гарите и спирките за съмнителни / издирвани лица / пътници, 

- ще наблюдават районите и околността в близост до ж.п. линиите за горски пожари, свлачища, наводнения, снежни лавини / навявания / преспи и др. 

- ще могат да гасят нововъзникнали пожари от въздуха, с помощта на специална екипировка, 

- ще сигнализират за установени възникнали произшествия и ще съдействат с доставка по въздух на медикаменти, инструменти и др. , с възможност дори и за пренасяне на пострадали хора с по-големи дронове-линейки.

- ще служат като ретранслаторни станции в зони със слаб радиообхват

Аварии като тази в Хитрино, влакът за Кардам и други нямаше да се случат никога, ако съществуваше такава система за наблюдение и контрол.

Подобна система за контрол и въздействие от въздуха може да бъде въведена и при сухопътния транспорт като ще сведе огромният брой жертви и ранени на пътя почти до нула.

Вече има на пазара дронове захранвани с водород, които могат да летят с часове и дори дни с едно зареждане, прелитайки стотици километри .

Време е да се помисли за въвеждане на водородното гориво като основно за ж.п. транспорта. Наскоро фирмата Алстом пусна на пазара водороден влак от който Германия поръча няколко десетки композиции.

Вече съществуват технологии за производство от вода на почти безплатен и 100% чист водород  с помощта на соларни и вятърни електроцентрали.  

Въвеждане на такова гориво чрез преустройство на съществуващите локомотивни дизелови двигатели ще допринесе за екологията и ще спаси БДЖ от фалит

Също така водордните технологии могат да играят основна роля при въвеждането на бъдещи свръхскоростни ж.п. системи от типа влак-стрела, хайпърлууп и др. 

 

С Поздрави

Емил Михайлов - техн.дир. / СТО

RFuel Inc. USA ( www.rfuel.us )

Grainis ltd. Hydrogen Bulgaria ( https://fuels.alle.bg )

София 1606, бул. Тотлебен 5, ет.3

тел. 0899171570

grainis@abv.bg

https://drones.alle.bg