Обществени консултации

Обществени консултации по проект за създаване на Адресен регистър и приемане на Закон за адресния регистър

Откриват се обществени консултации по проект за създаване на  Адресен регистър и приемане на Закон за адресния регистър.
 
По възлагане на Администрацията на Министерски съвет в изпълнение на дейност № 1 от Проект BG05SFOP001-2.001-0012-C01 „Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация“, финансиран от Оперативна програма: „Добро управление“, е възложено изготвянето на предварителна цялостна оценка на въздействието на проект на Закон за адресния регистър /ЗАР/.
 
Към настоящия момент е установено, че липсва единен национален регистър на адресите, което затруднява сериозно гражданите и бизнеса. В практиката съществуват множество информационни системи, регистри, бази данни и други, водени от различни администрации, включително и лица, осъществяващи публични функции, от организации, предоставящи обществени услуги, в  които данните относно адресите са в различен структуриран вид и е налице разминаване между информацията. Многократно се въвежда една и съща информация от много различни лица. Липсва предвиден единен механизъм за контрол, актуализация и поддържане на информацията относно адресите в различните бази данни.
 
Общата цел на оценяваната политика е изграждане на общ, национален адресен регистър, към който да имат on-line свързаност всички информационни системи в Република България в съответствие с принципите на Стратегията за развитие на електронното управление и новите нормативни изисквания по отношение на първичните регистри.
 
С оглед осигуряване на диалог между заинтересованите страни, прозрачност в процеса на взимане на решения и спазване на законовите изисквания, е необходимо да бъде изготвена цялостна оценка на въздействието на идеята на закона. Изработването на проекта на нормативен акт следва да се извърши при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. За тази цел въпросите следва да бъдат съгласувани със заинтересованите страни, като им се предостави възможност да изразят становище по тях.
 
Консултацията е насочена към:
- гражданите и бизнеса, крайни потребители на административни и обществени услуги;
- организациите, независимо от правната форма на учредяването им,  които предоставят една или повече от следните услуги: образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски, банкови, финансови и удостоверителни по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 или други подобни услуги, предоставени за задоволяване на обществени потребности, включително като търговска дейност, по повод на чието предоставяне могат да се извършват административни услуги;
- доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, т. 20 от Регламент (ЕС) № 910/2014, професионалните организации, които извършват регистрация и/или регулират по друг начин дейността на членовете си, лица, които извършват дейности по охрана и други лица и организации, чрез които държавата упражнява своите функции и на които това е възложено със закон;
- администрациите /централни и местни/;
- институциите, които издават документи или поддържат регистри с данни, информация и документи, свързани с адресите на обекти, необходими на граждани и бизнес за представянето им в различните процедури.
 
Цел на консултациите: Да запознаят заинтересуваните страни с проблемите и предложенията за разрешаването им, като им бъде предоставена възможност да изразят мнението и становището си по предвижданите промени и очакваните въздействия в областта на адресите на обекти.
Предложенията, изпратени от заинтересованите страни ще бъдат разгледани, обсъдени и взети предвид от работната група при съставяне на финалния вариант на законопроекта. Анализът и обобщението на становищата, изразени по време на консултациите ще позволят да бъде извършена по-всеобхватна и пълна оценка на въздействието на проекта на закона.
 
Съпътстващи цели на консултацията са:
получаване на мнения и становища от заинтересованите страни за обхвата и същността на предложените промени, целящи създаването на ЦАИС „Адресен регистър“ и възможности за интегриране и обединяване на регистри, съдържащи информация и данни за адреси, обекти и други, относими към създаването на Адресния регистър;
получаване на мнения и становища от заинтересованите страни относно необходимите действия и разходи по създаването на Адресен регистър, както и относно влиянието му върху процесите по осъществяване на регулаторни процедури и по предоставяне на услугите;
получаване на предложения за по-ефективно постигане на целите на предложения проект;
  идентифициране на допълнителни възможности, алтернативи на предложенията;
оценка на въздействието на предлагания проект;
ефективно планиране на процеса на въвеждане на промените и постигане на целите на правителствената политика, с оглед оценката на въздействието им.
 
Форма: писмени консултации чрез Портала за обществени консултации. Предвиждат се и провеждане на срещи със заинтересовани страни, изследване на общественото мнение и интервюта с лицата в обхвата на регулациите по закона, включително МСП.
 
Срок за провеждане на консултациите: обществената консултация се открива за 14 дни, като всички заинтересовани страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на модела на административно обслужване, в контекста на целите на правителствената политика в тази област. В консултационния документ са описани причините за определяне на по-краткия срок.
 
Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:
Портал за обществени консултации (изисква се регистрация)
E-mail k.bozhanov@government.bg и на s.liubenova@eurolex.bg
Адрес: гр. София, ПК 1594, бул. „Дондуков“ № 1
Адрес: гр. София, ПК 1124, ул. „Николай В.Гогол“ №6. Писмата следва да се адресират до Обединение „Консултанти Евролекс и Делчев“, Ръководител на Проект: Андрей Делчев, Телефон: +3592 401 91 60; факс: +3592 40 191 70
Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg (изисква квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ).
 
Име на координатора на консултацията и телефон за комуникация: 
Северина Любенова, тел 0888 599 468 
 
Обратна връзка: След приключването на обществената консултация всички предложения ще бъдат обобщени в справката за отразяване на предложенията, която ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации.
 
В отговорите си заинтересованите страни следва да посочат кое заинтересовано лице представляват. Тази информация е необходима, за да може след получаване на становищата и препоръките, да се анализира правилно въздействието на предложените изменения и допълнения върху съответната група заинтересовани страни. Не е необходимо посочване на име или наименование на съответното лице.
 


Дата на откриване: 2.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 16.12.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 декември 2019 г. 20:23:39 ч.
pka

Мнение от Пламен Апостолов

Изключително излишен закон! Днешно време не сме крепостни селяни, че адресът ни да бъде уникален идентификатор за каквото и да е било.

За гражданите има ЕГН, за юридическите -лица - ЕИК. Във Великобритания подобни функции има номерът на социалната осигуровка.

Проблем при нас е, че административните структури не признават т.нар. "настоящ адрес" за нищо и искат безумието "постоянен адрес" (или т.нар. "адрес по лична карта"). Как може доставчиците на комунални и мобилни услуги да не ги интересува постоянния адрес, а само този, на който може да бъдеш достъпен? Същото е с всяка куриерска фирма. Щом те могат да намерят всеки, значи и административните структури би следвало да го направят.

Единственото нещо, което трябва да се направи е просто държавните и местни администрации да почнат да работят с "настоящ адрес" (адрес за комуникация) и всичко ще си дойде на мястото.

Не виждам смисъл от публичен адресен регистър, в който ще са заличени данните.Това е все едно интернет карта (bgmaps; google maps и т.н.). Няма да показва нищо! Още повече че всяка община, както и държавните структури би следвало да използват ГИС, който вече работят с координати, адреси, собственици и други идентификатори за имотите (и адресите) в съответните файлове.

В заключение: ако подобен закон бъде приет няма да доведе до нищо "електронно", което да има смисъл, а само ще натовари допълнително и така ангажираните държавни и местни администрации.

04 декември 2019 г. 09:23:30 ч.
Manol2

Мнение

Подкрепям изцяло мнението на г-н Пламен Апостолов.

Единственото което трябва да се направи, чрез промяна на някой от изброените нормативни актове е

да се уеднакви структурата и начина на изписване на адресите - големи и малки букви, кавички, пощенски код и т.н.