Обществени консултации

Проект на Наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия

Проектът на наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на всички пациенти с белодробни заболявания.

С проекта наредба за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия се цели да се създаде правна регламентация  на терапевтичния подход при лечение на белодробните  заболявания, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия. Пневмологията и фтизиатрията изучава етиологията, патогенезата и клиничната  изява  на болестите на дихателната система,  разработва методи за тяхната диагноза, лечение и профилактика. Болестите на белите дробове заемат първо място в общата заболеваемост и са сред водещите причини за смърт. В областта на пневмологията и фтизиатрията се включват дейности за ограничаване разпространението на белодробните болести и туберкулозата.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтично ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени  продукти в обхвата на медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg

 


Дата на откриване: 3.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 2.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари