Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се цели:

            1. Да се обезпечи изпълнението на задълженията, които произтичат за Министерството на образованието и науката от Закона за киберсигурност, както и от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с ПМС № 186 от 2019 г.

            2. Да се актуализират и оптимизират правомощията на министъра на образованието и науката, структурата и функциите на ведомството за ясно определяне отговорностите на министъра и административните звена в съответствие с мисията, стратегическите документи и нормативните актове, регламентиращи дейността на министерството.

            3. Да се повиши ефективността при изпълнение на политиките на министерството и да се усъвършенстват работните процеси.

            Във връзка с горното в проекта на Постановление се предлагат изменения и допълнения в три акта на Министерския съвет:

•          Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката;

•          Постановление № 13 от 31.01.2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката;

•          Постановление № 148 от 24.07.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването.


Дата на откриване: 4.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 3.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари