Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за условията и съществените изисквания към железопътната инфраструктура и превозните средства за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната сис

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 в националното законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2011/18/ЕС на Комисията от 1 март 2011 година за изменение на приложения II, V и VI към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (Директива 2011/18/ЕС). Измененията касаят разделяне на подсистема „Контрол, управление и сигнализация” на две отделни подсистеми - контрол, управление и сигнализация по железопътната линия и бордови контрол, управление и сигнализация. Подробно са разписани процедурите по проверка съгласно националните правила и задълженията на лицето за оценка с националните правила за безопасност или техническите правила, както и на лицето за оценка по ТСОС. Прецизиране са и изискванията относно междинните декларации за проверка.

Лице за контакти  -  Желяна Христова, главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", тел. 9409562, e-mail: jhristova@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 16.12.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 30.12.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари