Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи

С предлаганите промени в Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение се цели увеличаване на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР и лицата, работещи по трудово правоотношение, следствие на което и постигане на по-високи резултати при изпълнение на дейностите на МВР и стимулиране продължителността на работа във ведомството. С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. се предвижда диференцирано увеличение на възнагражденията, както следва: - 10 на сто върху основната заплата на неквалифицираните работници; - За всички останали служители – с еднаква сума към основната заплата, в размер на 100 лв.; - За служителите с преобразувано правоотношение, считано от 01.02.2017 г., на основание § 70 от ПЗР на ЗИДЗМВР - не се предвижда увеличение.


Дата на откриване: 4.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 18.12.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 декември 2019 г. 21:21:03 ч.
pavel_j

Изменение на проекта на наредба 8121з-919/2017 г.

С така направеното проект за изменение и допълнение на Нардеба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по член 142, алинея 1, точка1 и алинея 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи не се постига обещаното от премиера Бойко Борисов 10 % увеличение на заплатите на държавните служители от бюджетния сектор, потвърдено и от финансовия министър Владислав Горанов и в последствие прието от народното събрание в гласувания бюджет на Република България за 2020 г., тъй като с този проект заплатите на  повече от половината от служителите по член 142, алинея 1, точка 1 от ЗМВР(служителите с полицейски правомощия) се увеличават с по-малко от 10%.

Във връзка с гореизложеното, предлагам да се преразгледа проекта за именение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г., като увеличението на основните месечни възнаграждения на всички служители по член 142, алинея 1, точка 1 и алинея 3 от ЗМВР да бъде с предвидените в приетия бюджет за 2020 г. ръст от 10 %.

 

06 декември 2019 г. 15:27:07 ч.
zlatig

Изменение на проекта на наредба 8121з-919/2017 г.

Във връзка с приетия от Народното събрание на второ четене Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и публикувания на страницата на МВР „Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение“ изказвам мнение, че с цитирания по-горе проект се променя волята на законодателя изразена в закона.
Съгласно мнението на Министър-председателя на Република България (многократно изразено пред обществото), Министъра на вътрешните работи на Република България (също многократно изразено пред обществото и пред служителите), Министъра на Финансите на Република България и волеизявление на законодателя, прието от Народното събрание на Република България в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., заплатите в бюджетната сфера от 2020 г. трябва да бъдат увеличени с 10%. В Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. е заложено типово увеличение на заплатите със 100 лева за младши изпълнителска, изпълнителска и ръководна длъжност в министерството и 95лв за ЛРТП, което не съответства на смисъла и духа на закона и би злепоставило изброените по-горе висши държавни фигури, както пред служителите на МВР, така и пред обществото.
Съгласно приетия на второ четене Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. средствата за персонал по бюджета на Министерство на вътрешните работи са увеличени със 153 582 300 лв или 11,14649 % спрямо приетия предходен бюджет със Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
 
Предлагам изменение на проекта на наредбата и залагане увеличение на размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3  и залагане като стойност на изменение 10% , а не както е посочено в сегашния проект на с определена сума.

07 декември 2019 г. 21:13:17 ч.
Rumen112

Изменение на проекта на наредба 8121з-919/2017 г.

ПАРАДОКС е години наред да се неглижират служителите с висше образования като продължава да им се намаляват заплатите, съпоставени с тези на служителите със средно образование.

Това като решение е в пълен противовес на повишаване нивото на образованост на българина и демонстрираната позиция на правителството, че е приоритет населението да е образовано. Излиза че в МВР няма значение дали си „учил“ или не. Дали си инвестирал в себе си като часове над книгата или просто си присъствал в часовете.

ТАКА НЕ СЕ ПОВИШАВА КАЧЕСТВОТО.

В МВР, служители с висше образование на изпълнителски длъжности вече трайно получават по-ниски доходи на годишна база от подчинените си. Не казвам умишлено основни месечни възнаграждения. В момента в МВР е обичайно да се случва така че подчинения да има по-голяма доход от ръководителя си, ………………..Образувание не трябва да се бърка с образование.............. Както 100лв не са 10 процента.

                                     

 

08 декември 2019 г. 13:01:13 ч.
Mimik

Бележки по публикувания проект на наредба

Предлагам на г-н министъра да възложи да се извърши справка, има ли в държавата през последните 5 години увеличение на възнагражденията в бюджетните организации с еднаква сума или въобще със сума лева. Подобен подход е нецелесъобразен.  С него по никакъв начин не се отразява квалификацията на длъжността, за която се прилага.Предложеният подход на увеличение на възнагражденията ще противопостави служителите със средно и служителите с висше образование. Не трябва да се забравя и факта, че в крайна  сметка ръководните служители се явяват началници на служителите със средно образование. От мотивите към наредбата не става ясно защо за неквалифицираните служители е избран подхода за процентно увеличение на възнагражденията, а за останалите служители със сума. Този подход по никакъв начин не може да постигне целите на акта като ще задълбочи още повече противопоставянето на служителите със средно и висше образование във ведомството. Изказвам убеждението си, че наредбата не отговаря на Закона за бюджета за 2020 година и не отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове. Г-н министър, моля да преосмислите проектът на наредба, като го промените и възприемете подход за процентно увеличение на възнагражденията независимо от това дали това ще се извърши с еднакъв процент или различен за различните служители.

08 декември 2019 г. 13:07:40 ч.
Mimik

Бележки по публикувания проект на наредба

Господин министър, предлагам ви да разпоредите на служителите си да извършат проверка в кое държавно ведомство в рамките на пет години назад е извършвано подобно увеличение на възнагражденията с равна сума. Този този подход е крайно остарял и не отговаря на изискванията за образование и задължения на служителите. По този начин вие извършвате уравнивиловка сред служителите си и не зачитате професионалните им качества и образователния ценз. Подобен подход на увеличение не отговаря нито на нормите на закон за бюджета на Република България за 2020 година нито на нормите на Закона за нормативните актове. Приемането  на тази Наредба за пореден път ще противопостави служителите с висше образование служителите са средно образование. Надявам се Да не сте Забравили че в крайна сметка ръководителите с висше образование са началници на служителите в средно образование. Това ще доведе до напрежение и в крайна сметка спад в резултатите на ведомството.  Предлагам ви да си преразгледате проекта на наредба като същия бъде преразгледан и се предвиди увеличение на възнагражденията с процент независимо дали това ще е еднакъв или различен за различните категории служители. От проекта на наредба не става ясно защо за неквалифицираните служители е избран подход за процентно увеличение за останалите не. Предлагам  увеличението на възнагражденията да се извърши с еднакъв процент за всички служители -10%.

08 декември 2019 г. 17:10:30 ч.
preobrazuvan

парадокс

След като гръмко е обявено увеличението с 10% на цялата администрация , кое точно налага преобразуваните по § 70 за пореден път да не получат нито стотинка увеличение . Ние не сме ли в администрацията ? За разлика от много други преди да ме преобразуват съм бил 21 години на терен и мисля че не помалко от всички останали заслужавам увеличението . Необходимо е да не бъдеме гледани като черни овци защото ние нямаме вина за това недомислие при преобразуването . Заслужили сме си го . 

09 декември 2019 г. 09:58:50 ч.
neli_sim

10%, а не 100 лв.

Не съм съгласна с увеличението в размер на 100 лв. - еднакво за всички. Не случайно служителите са назначени по различни закони и имат различни задължения. Увеличението със 100 лв., погледнато в перспектива, означава приближаване и уеднаквяване на основните заплати между всички. Всички получаваме възнаграждение за работата (длъжността), която вършим и ценза (образованието), който имаме. Мотото "На всекиго по равно", много отдавна не е приложимо (поне така се надяваме), защото сегашното предложение се тълкува точно така: "Тези, които имат основна заплата над 1100 лева са по-малко заслужили от тези, които имат основна заплата 900 лв. Поради тази причина ще дадем повече на тези с по-ниските, като ще вземем от тези с по-високите." 

Най-малкото това е проява на дискриминация по отношение на по-високо заплащане на едни, спрямо по-ниското на други.

09 декември 2019 г. 10:32:20 ч.
pepito80

Дискриманционно предложение от работещи пенсионери, които трябва да си ходят незабавно

Изключително дискриминационно предложение, което променя волята на законодателя, изразена в Закона за държавния бюджет 2020. По този начин проектът на Наредбата е лесно атакуем пред компетентен съд. Промяната в т.нар. "ножица" в заплащането на различните категории служители не бива да ощетява тези, заемащи по-високи позиции. Ако се освободят работещите пенсионери от системата на МВР (каквито са синдикалните лидери, внесли предложението) ще се освободят предостатъчно средства за повишаване на заплащането на "сержантския" състав!

09 декември 2019 г. 11:32:46 ч.
Shopa

Изменение на проекта на наредба 8121з-919/2017 г

Цитат от мотивите:

Наредба се предвижда диференцирано увеличение на възнагражденията, както следва:

 - 10 на сто върху основната заплата на неквалифицираните работници;

 - За всички останали служители – с еднаква сума към основната заплата, в размер на 100 лв.;

 - За служителите с преобразувано правоотношение, считано от 01.02.2017 г., на основание § 70 от ПЗР на ЗИДЗМВР – не се предвижда увеличение.- тук няма никакво увеличение, ни дифернцирано ни в лева ни в проценти??????

 Този проект дискриминира служителите които са по КТД (ЛРТП) и са с най-ниските заплати. Не става ясно защо при тях увеличението е в проценти %, а при служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 в лева няма мотиви за това . Кое налага служителите с преобразувано правоотношение, считано от 01.02.2017 г., на основание § 70 от ПЗР на ЗИДЗМВР – да няма предвидено увеличение- Тези хора да не живеят на Марс? Гласуваното увеличение на заплатите в бюджетния сектор е в рамките на 10% за всички които работят в бюджетния сектор, МВР изключение ли е от това и МВР над закона за държавният бюджет ли е? Да спомена и думите на Премиера че увеличението в бюджетния сектор ще е 10% в ПРОЦЕНТА. В проекта за закона за държавния бюджет става ясно че по перо персонал има завишение с 10% за всички държавни администрации, а не по 100 лв на калпак.

09 декември 2019 г. 12:36:23 ч.
mhristov

10%, а не 100 лв.

Здравейте. Дългогодишен служител съм в системата на МВР, като до настоящия момент съм сержант със средно образование. Изразявам личното си възмущение относно този “проект”, тъй като той по никакъв начин не отразява дадените в предходните месеци обещания за увеличение от 10%. Въпреки, че аз ще получа сума по-малка от 100лв. съм на мнение, че такъв тип увеличение не съществува никъде в България, а и по света. Нормално е разликата между длъжностите да става по-голяма, тъй като става въпрос за различни знания и отговорности. Който не му харесва винаги може да се яви на конкурс за израстване и това би било още по-голям стимул за запълване на офицерски бройки, за които вече много трудно се намират способни кадри, а за в бъдеще ще става още по-голям проблем. Моето мнение се споделя от всичките ми колеги, които сме твърдо против приемането на този проект. Настояваме за най-справедливото увеличение, а именно такова в размер от 10% за всички служители с полицейски правомощия. 10%, а не 100лв.!

09 декември 2019 г. 14:39:58 ч.
Bachi Kiko

Относно: "СПРАВЕДЛИВОТО" увеличение на заплатите на служителите в МВР

100 лв. НЕ СА 10%!!!

Подозирам, че надеждата на този, който е направил това предложение, е била: АКО МИНЕ..., но това не трябва да се допуска. Усещам, че #НЯКОЙ иска да създаде допълнително разделение сред служителите на МВР, защото така системата става по-лесна за манипулиране.

Най-справедливо е ВСЕКИ СЛУЖИТЕЛ да получи 10% увеличение на заплатата си, всичко останало е стъкмистика и лизане на задните части на определена група служители. Накрая това ще доведе до много индианци и никакви вождове, защото няма да има кой да иска да носи отговорност, при условие че заплатата му е същата като на този, когото трябва да ръководи.

С уважение: Един обикновен, който си е губил времето да се образова и усъвършенства, с разни там висши образованияПП: Надявам се, че СФСМВР няма да забравят, че защитават интересите ва ВСИЧКИ служители по чл. 142 (1) т. 1, а не само на една определена група хора. 

09 декември 2019 г. 15:18:59 ч.
anibal19911

ОТГОВОР НА СЕРЖАНТИТЕ ! 100 ЛЕВА ЗА ВСИЧКИ.

        До  всички автори на предходните коментари.                                                                                                    ДАМИ И ГОСПОДА, МАНИПОЛАТОРИ ИЛИ Т. НАР. ОФИЦЕРИ!

Нямате и срам!  Изричате гадни лъжи. За каква офицерска чест говорим.  Казвате ,че и сержантите били против  равното увеличение за всички .Даже напротив и  10 лв ви са много господа, менте офицери .Винаги се криете зад гърба на сержантите. Казвате , че имало много офицерски места свободни. Всички знаем как се провеждат конкурсите. Или искате да получавате още по вече пари за нищо неправене?   Давам ви пример . Група за охрана състояща се от 10 сержанти с 3 инспектори. Парадокса е, че тия ТРИМАТА не знаят какво е наряд . Не МОЖЕ в едно РУ сутрин да влизат 100 човека, а в същото време излиза  1 патрул . Не ви ли е срам, че разликата между офицерските и сержантските заплати става все по голяма, когато заплатите се увеличават с 10 процента!!!  Били сте поемали отговорност . ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ.  Заблуждавате състава че пенсионерите в МВР пречат за увеличение на СЕРЖАНТСКИТЕ ЗАПЛАТИ...  ВЪПРОС?  А да сте чували, че НОИ плаща пенсиити? И , ЧЕ ТИЯ служители се осигуряват от МВР  за ТРЕТА категория труд,и МВР е в икономия от тях..  Разбрах намеренията ви. ОЩЕ ПО ГОЛЕМИ ДЛЪЖНОСТИ СЛУЖЕБНИ АВТОМОБИЛИ, МНОГО ПАРИ, И НИКАКВА РАБОТА ! Но ЗАПОМНЕТЕ от тук нататък ще има стачка до ДУПКА , ако дори вземете и 1 стотинка по- вече от сержантите ... АКО НЕ ВИ ОТЪРВА. РАЗМЕНЯМЕ СИ МЕСТАТА.  Вие на УЛИЦАТА ,НИЕ НА топло. ОБРАЗОВАНИЕТО  ГО ИМАМЕ.    ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДЛАГАМ  НА ОФИЦЕРИТЕ ДА ИМ СЕ ОТНЕМАТ ПО 100 лева и да се увеличат заплатити на сержантите и ЛРТП . Сигурен съм ,че 1 т. нар. офицер няма да НАПУСНЕ МВР. Никкъде извън МВР не дават пари эа триене на стол със задните части ...... За последно извинявам  се.!!!  ВИЕ НЕ  СТЕ ОФИЦЕРИ, ТЕ СА В АРМИЯТА.     НЕ УСПЕЛИ ДАСКАЛИ АГРОНОМИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ, НЕ И ОФИЦЕРИ.........?  ЗА ИСТИНСКИТЕ ОФИЦЕРИ ОТ Академията на  МВР само суперлативи!!!ТЕ ЗАСЛУЖАВАТ ЗАПЛАТИТЕ СИ!! 

09 декември 2019 г. 15:36:56 ч.
mhristov

До потребител anibal19911

Колега. Очеизвадно е, че на теб не ти отърва, тъй като такъв вид увеличение няма в нито едно министврство и не е имало. А след като не ти отърва не спомагай да бъдат ощетятявани половината служители в МВР (компетентни и некомпетентни има във всеки един сектор това не се спори), а имаш пълното право и свобода да се явиш на конкурс за израстване. Не го изкарвай, че е много трудно от сержант да станеш офицер, всички знаем, че не е така. Връзки трябват само за най-сладките длъжности и местенца, а те са малко, повярвай ми. Конкурси напоследък се обявяват все по-често с все повече свободни места.

09 декември 2019 г. 19:25:16 ч.
ООР

Военна изложба!

Тука уважаемите държавни служители с висше образование тотално се излагат. Първо се опитват да ни убедят, че като се увеличат заплатите на всички със 100 лв. се намалявали техните заплати и се намалявала разликата в заплащането между служителите със средно и тези с висше образование - меко казано това е несериозно! Други пък обясняват как премиера обещал 10 % , а не по 100 лв. Само че уважаеми "офицери" премиера каза следното: В новия бюджет има 10 % увеличение, вие си ги делете на нощен и дневен труд! Началниците да правят сметка на кой колко! " Та идвете ви опорни точки окапаха! Изумен съм как може за 15 лв. да се излагате по този нелеп начин! 

10 декември 2019 г. 23:48:09 ч.
Plamen82

100 лв за сержанти 0 лв. за офицери

Предложението на министъра е адекватно по 100 лв. на всички. С увеличението в проценти се получи огромна разлика между офицерския и сержанския състав. Нужна е компенсация например: КО на ГКПП които носи цялата отговорност за смяната и получава 10 лева повече от колегите си и в същото време 500 лв по малко от прекия си началник офицер. В МО последнните две увеличения бяха правилни с най-голям процент се повишиха заплатите на най-нишия състав.

11 декември 2019 г. 00:05:37 ч.
Ivan80

10%

Увеличението следва да е процент от основното месечено трудово възнаграждение, съобразно заеманата от служителите длъжност по служебното им правоотношение. Това е най-справедливият подход, тъй като така всеки ще получи процент върху заплатата, за длъжността на която е назначен. В противен случай, при еднакво, равно за всички увеличение, този процент би се осреднил и част от служителите няма да получат 10 %, а много по-малко, в сравнение с компенсираните други служители т.е. 10% на 1500 лева са 150 лева, при процентното увеличение, а при вероятно равно увеличение, тези служители първо няма да получат тази сума в %-но отношение, а и вземането им ще бъде намалено с оглед компенсиране на заплатите на останалите служители на по-ниски длъжности, чиито заплати ще  следва да бъдат увеличени със сума , която в процентно отношение най-вероятно ще надхвърли прага от 10% отнесен към основното им месечно възнаграждение, което е ощетение спрямо другите служители. При евентуално повтаряне на същия подход няколко пъти във времето, е логично       възнагражденията да се доближат, което вече е в разрез с принципите на кариерното израстване в МВР и не съответства на елементарната житейска логика. Нека все пак да не забравяме, че по равно не означава на всяка цена.

11 декември 2019 г. 09:44:13 ч.
Shopa

Изменение на проекта на наредба 8121з-919/2017 г.

Явно е, че заложените пари за увеличение са недостатъчни, ако пък са достатъчни и са предвидени нужните средства за 10% за всички къде ще бъде похарчени оставащите пари , в защита на 100 лв. се включват само младши изпълнителски длъжности които при 10% ще получат 90 лв, в проекта са 100 лв. Да ви попитам господа за 10 лв ли сте? Ще правите стачка за 10 лв? Това ми идва в повече. Модерните ЛРТП не са ли хора? С почти всички сте били рамо до рамо с на улицата сега не ги познавате. Не правете разделение тия на улицата и тия по канцелариите. 

11 декември 2019 г. 12:45:50 ч.
rado21

10% увеличение на оновните заплати

Предлагам: 10% увеличение на оновните заплати /към 31.12.2019г./ на всички служители без тези по #70, като увеличението да не може да бъде по-малко от 100 лева.

11 декември 2019 г. 15:32:50 ч.
Steev_G

Изменение на проекта на наредба 8121з-919/2017 г.

Уважаеми г-н Министър,

Предлагам да останете зад своите думи, изречени на 08.11.2019 г., когато заявихте следното: "С проектобюджета се гарантира от 01 януари 2020 г. 10-процентно увеличение на основната заплата на служителите на МВР", всичко останало води до спекулации и излишно напрежение сред служителите, а и разделение, макар и не бива да забравяме, че МВР е девоенизирано и няма отдавна сержанти и офицери. Защо трябва хората да се настройват едни срещу други? Вдигнете на всички възнагражденията с 10 процента, а за другото като не стигат, би следвало отдавна да е направен анализ защо и какви мерки следва да се предприемат. Не може всяка година едно и също, все реформи се правят, а накрая се получава, че 90 % от бюджета отива за заплати и нищо почти не остава. Служителите не са виновни за това. Има и такива, които са се възползвали от правото си на пенсия, не са навършили 60 години и получават пенсия и заплата, нека се замислим редно ли е на фона на това, че на служителите по параграф 70 не се предвижда увеличение за пореден път. 

 

13 декември 2019 г. 12:39:52 ч.
Ник2020

Поправка на 8121з-919/2017 г.

До министъра на Вътрешните работи, господин Младен Маринов. 

Уважаеми господин министър, надявам се не искате да изкарате, че премиерът на РБългария господин Бойко Борисов и министъра на финансите господин Владислав Горанов са излъгали за 10 процентното увеличение на заплатите. Още повече, че бюджета за 2020 г. на МВР в точката разходи за персонал е увеличен с около 11 процента, а не със 100 лв. на калпак. Интересно какво смятате да правите с парите, които ще останат.

 
Борисов обеща 10% увеличение на заплатите в ...
news.bnt.bg › borisov-obeshcha-10-uvelichenie-na-zaplatite-v-byudzhetni...
17.05.2019 г. - Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 10% от догодина, обяви премиерът Бойко Борисов.  ...
 
БЮДЖЕТ 2020: Двойно скачат учителските заплати, с 10 ...
https://nova.bg › Новините на NOVA › България › Икономика
2.10.2019 г.
Двойно увеличение на учителските заплати и 10-процентен скок на възнагражденията в бюджетния сектор - това предвижда Бюджет ...
 
Горанов: От 2020-а ще има 10% увеличение на ... - 24 Часа
https://www.24chasa.bg › novini › article
2.10.2019 г. - Това са 10% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, както и продължаване на стратегията за удвояване на учителските заплати. ... 
 
Без изненади в Бюджет 2020: 10% ръст на заплатите ...
https://www.mediapool.bg › bez-iznenadi-v-byudzhet-2020-10-rast-na-zap...
25.10.2019 г. - Без изненади в Бюджет 2020: 10% ръст на заплатите, повече ... Увеличението в сектор "Здравеопазване" беше с около 550 млн. лв., ...
 
Бюджет'2020: 10% увеличение на заплатите! - Епицентър
epicenter.bg › article › Byudzhet-39-2020--10--uvelichenie-na-zaplatite-
30.10.2019 г. - Увеличение с 10 на сто на средствата за заплати в бюджетния ... отпуснати до 31 декември 2019 г., се увеличават с 6,7 процента ...
 
Седем пъти мери, един път режи! 

14 декември 2019 г. 19:03:33 ч.
KNikolova

Изменение на проекта на наредба 8121з-919/2017г.

Не съм съгласна с публикувания проект на горепосочената наредба по няколко причини. На първо място, трябва да си припомним коя е основната и водеща дейност на МВР - дейността по разкриване и разследване на престъпления, охрана на обществения ред и пожарна безопасност.Тя е лицето на това министерство пред обществото.Служителите, които я изпълняват, не само носят  голяма отговорност, но  често търпят и значителни лишения, за разлика от другите служители на МВР , изпълняващи административни функции.Смятам, че това, тези държавни служители да получат значително по-малко увеличение на заплатите си, почти  наполовина на това, което ще получат останалите държавни служители от бюджетния сектор, е меко казано подигравка с труда им. Защото те заслужават много повече / за сравнение заплащането, което получават същите служители в страните от ЕС, както и в тези съседни на нас извън ЕС, както и със заплатите на служителите в съдебната система,чиято дейност е свързана с противодействието на престъпността- следователи, прокурори и съдии./ Това явно неуважение към техния висококвалифициран и отговорен труд, в никакъв случай няма да ги мотивира за постигане на по-високи резултати, очаквани от обществото. На второ място трябва да се отбележи и това, че с публикувания проект на наредба, съществено се променя разпореденото в Закона за бюджета на РБ за 2020 година. Считам, че законите в тази държава се приемат, за да бъдат спазвани. Те са с по -висша юридическа сила от подзаконовите нормативни актове / в случая обсъжданата наредба/, като същите следва само подробно да уреждат техните разпоредби, а не да ги видоизменят или заобикалят, както и да поставят в дискриминационно положение едни служители в сравнение с други. На трето място, мотивът за голямата разлика на заплатите на неквалифицираните и квалифицирани служители, е меко казано несериозен, предвид голямата разлика в отговорностите, които се носят и знанията и уменията, които се изискват, при изпълнението на различните видове служебни задължения. Разликата в заплащането на тези два вида труд е  голяма навсякъде по света и това е нормално.Това е и стимул за всеки колега,изпълняващ нискоквалифициран труд, да се стреми да се развива, да се квалифицира и оттам да израства професионално, а не да разпилява енергията си, за това да завижда на тези, които вече са го постигнали. Смятам и това, че има и други начини синдикатите да се борят за достойно заплащане на труда на тези колеги, без  да бъдат ощетявани с това им действие, останалите служители. Противопоставянето на служителите в министерството не е правилна и интелигентна политика и няма да доведе до положителни резултати. В заключение смятам, че следва проекта на тази наредба да бъде променен съобразно разпореденото в закона.

 

 

 

 

 

 

 

15 декември 2019 г. 15:22:44 ч.
citizen1

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г.

Международната и българската правна уредба въвеждат равенството във възможностите, като основен принцип в трудовите отношения и забраняват дискриминацията във всичките й форми. Същевременно изготвеният проект на наредбата нарушава точно посочения принцип и създава дискриминация по отношение на едни от най-важните права и свободи на човека, а именно трудовите права на работника и служителя. В мотивите към проекта се посочва, че се предвижда “диференцирано увeличение на възнагражденията” за различни категории служители, като за едни от тях (посочени, като “неквалифицирани работници”), увеличението е 10 % от основната заплата, за други (наречени “всички останали служители”) – с еднаква сума от 100 лева върху основната им заплата, а за трети (посочени в мотивите, като “служители с преобразувано правоотношение, считано от 01.02.2017 г., на основание § 70 от ПЗР на ЗИДЗМВР”) – без увеличение. Така предложените промени ще доведат до несправедливо и необосновано по-голямо увеличение на възнагражденията на част от служителите с повече от 10 %, други служители, които ще получат увеличение с по-малко от посочения процент, а трети ще останат без каквото и да е увеличение. Това включително се отнася и за категорията служители, за които е предвидено увеличение със сумата от 100 лева, тъй като тези с по-ниски възнаграждения ще получат по-голямо увеличение, а тези с по-високи възнаграждения – по-малко. Съгласно чл. 28, ал. 1 и 2 от Закона за нормативните актове,  проектите на нормативни актове, заедно с мотивите, съответно докладите към тях и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от закона, се внасят за обсъждане и приемане от компетентния орган, като мотивите, съответно докладът, съдържат: 1. причините, които налагат приемането; 2. целите, които се поставят;  3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; и 5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. От представените т.н. “мотиви” към проекта на наредбата не е ясно като са точно причините отделни служители да получат различно увеличение, като в този смисъл в цитираните мотиви няма каквито и да е обосновки, разчети и т.н. Последното категорично обуславя незаконосъобразност на нормативния акт, като ако наредбата бъде приета в този й вид, със сигурност същата ще бъде оспорена от заинтересованите лица по съдебен ред. Друг резултат, ако посочения проект бъде приет, би бил, че напълно ще се опорочи заложеното в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. (и многократно потвърденото от представители на изпълнителната власт) увеличение с 10 на сто на средствата за заплати и възнаграждения на персонала в бюджетния сектор. Освен това, обсъжданият вариант на наредбата ще доведе и напрежение в МВР и демотивация за изпълнение на задълженията на част от служителите в МВР. Предвид изложеното предлагам, проектът на наредбата да бъде преработен, като се предвиди увеличение с 10 % върху основното месечено възнаграждение, съобразно заеманата длъжност по съответното правоотношение за отделните служители, тъй като това е единственият критерии, който би могъл да осигури равенство, справедливост и спазване на трудовите права на служителите на МВР.

16 декември 2019 г. 10:07:40 ч.
Nickolay

Изменение на проекта на наредба 8121з-919/2017 г.

Явно МВР отново е някаква друга вселена, където не се зачита нито вече приетия закон за държавния бюджет , нито публично обещаното от премиера Борисов увеличение ?!?  Не знам докога ще търпим и допускаме,  разни еднолични заповеди и наредбички да могат да променят, в случая дори държавната политика за еднакво увеличение на заплатите на всички нейни служители??? И какво е това уеднаквяване на заплащането, към което се стремят господата измислили наредбата, питам аз всички еднакво ли сме учили, едно и също ли вършим или какво??? Няма каквато и да било политика на човешкия ресурс в това министертво и после се чудим, защо няма и кадри?!?   

16 декември 2019 г. 19:04:26 ч.
Steev_G

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919

Всеки един служител на МВР, без значение по кой член, алинея, точка и буква от закона, съгласно многократните изявления на представители на изпълнителната власт, следва да получи 10 на сто увеличение върху основното си месечно възнаграждение, в това число и служителите на МВР, които са по Закона за държавния служител. Те също са служители на МВР. А не впоследствие с разни подзаконови нормативни актове за тях да е по-малко. И стига сме се делили на сержанти, офицери, чантаджии и прочее. Цените на стоки и услуги за всички са едни и същи и всяка година отиват само нагоре - вода, ток, парно, храни и стоки от първа необходимост. И не бива да се подвежда министър-председателя, както стана с медицинските сестри, защото сега основно той се среща с тях. Толкова ли е сложно думи да съответстват на дела? 

17 декември 2019 г. 10:20:14 ч.
Harry_Sf

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 8121з-919 от 2017 г.

Това предложение, ако остоне в този му вид е най-малкото дискриминационно да не говорим, че е крайно несправедливо! Кой и на базата на какви мотиви реши, че една категория служители в МВР ще получат 10% увеличение на заплатата, друга категория служители с по 100 лв., а трета въобще няма да получат такова?!? Колеги нека да бъдем разумни и да не позволим такова противопоставяне между отделни категории служители. В крайна сметка е заявено 10% увеличение на заетите в бюджетния дектор. Моля, да не правим опити с подзаконов нормативен акт да изменяме нормативен акт и по-точно закон за бюджет 2020 г., това е крайно неприемливо и противоречи на основни юридически принципи! Нека престанем с това противопоставяне между т.н. "Сержанти" и "Офицери", кой колко работи и кой колко заслуги има. Който иска да се развива да дерзае и да участва по конкурси, ката по този начин промени в положителна насока финансовия си статус. Ако всички заплати в една система бяха еднакви много от демократичните принципи за кариерно развитие и конкуренция днес нямаше да съществуват! Както казах най-справедливо е 10% увеличение на основното трудово възнаграждение за ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ В МВР!!!

17 декември 2019 г. 11:33:50 ч.
Вълчев

Относно проекта за изменение на проекта на наредба 8121з-919/2017 г.

Здравейте колеги, 

считам, че Правителството нееднократно публично заявяваше, че заплатите в бюджетната сфера ще бъдат увеличени с 10%. В проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г. в чл.12 касаещ МВР, в графа "персонал" е заложено увеличение с 11% спрямо държавния бюджет за 2019г. т.е. въпросното 10% -но увеличение е финансирано. Работещите в МВР са служители в бюджетната сфера и считам, че всяко по различно решение от това, възнагражденията на всички служители да бъдат увеличени с 10 %, би било неспазване на публично дадената заявка от правителството, още повече че то изрази и политическата воля за това. Също така приемането на проекта в този му вид би представлявало несправедливо разпределение на предвиденото увеличение - на едни служители с 10%, на други с 6% и т.н. То от своя страна би довело до създаване на напрежение между самите служители и не на последно място неспазване на Закона за държавния бюджет. Наредбата е подзаконов акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби на нормативен акт от по-висока степен, а не такъв с който се променят или изменят такива. В случая, ако наредбата бъде приета във вида, в който е представена като проект, считам че ще изпаднем точно в такава хипотеза на изменение на нормативен акт от по-висока степен. С оглед изложеното считам, че проекта за наредбата трябва да бъде променен и с нея да се уреди еднакво увеличение с 10 % на основните възнаграждения на всички служители в МВР. 

    

17 декември 2019 г. 16:04:51 ч.
ivan_avramov

Проект на наредба

Уважаеми колеги аз мисля, че най справедливо ще бъде еднакво процентно увеличение на основната работна заплата на всички служители в МВР. Годишната инфлация в процентно отношение е еднаква за всички. Поради което смятам, че най адекватно ще е заложеното в закона за бюджета за 2020г. 10% увеличение за всички заети в бюджетния сектор. 

 

17 декември 2019 г. 19:42:22 ч.
Marin

Компенсация за сержантите

     Г-н Министар, вашето предложение за равно увеличение на всички заплати в МВР за момента е коректно. Но би трябвало да се вземат мерки за компенсация на сержантските заплати, които вече са 50% от най - низшите офицерски длъжности. С предходните увеличения разликата стана огромна. За пример може да се вземе МО. При тях за втора поредна година заплатите на сржантския и войнишкия състав са увеличени с 16%.Не трябва да се допуска разликата между офицерския и сержантския състав да стане 2 към 1. По - коментиращ колега спомена , че това щяло да спъне кариерното развитие. С една дума нямало да има кандидати за офицери. Убеден съм, че ще работят и за МРЗ. В канцеларията няма никаква опастност за живота им. Време е и труда да им се счита за трета категория. В същото време в някои РУ сержантите с висше образование са над 50%. Нямат шанс за кариерно израстване. Обществена тайна е, че всеки конкурс в МВР си е вид търг с предизвестен печеливш. 

17 декември 2019 г. 21:07:58 ч.
KNikolova

Във връзка с коментара на колегата Марин

Колега, въобще не си прав.Моят съвет е да запишеш и учиш право във който ВУЗ си избереш. След като успешно го завършиш ще разбереш, че въобще не си прав и наредбата, кото се обсъжда въобще не е коректна и юридически издържана, както влиза в противоречие с много закони в Р.България. Направи си този труд, квалифицирай се юридически и после ти гарантирам, че ще израстеш кариерно. Сигурна съм , че без проблем ще станеш разследващ полицай, понеже текучеството в министерството е голямо. Гарантирам ти, че конкурсите за разследващи полицаи въобще не се търгуват, както и че има глад за такива служители. Дерзай момче, вместо да пишеш глупости по форумите. Желая ти успех, но трябва и малко упоритост и желание за развитие.

17 декември 2019 г. 21:08:50 ч.
Steev_G

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919

Предлагам да не генерализираме темата и да се придържаме към основното съдържание. Колегата, коментирал преди мен е прав за някои неща, но прочитайки мнението му, стават очевидни и други такива, които предполагат именно да има справедливо увеличение за всички служители спрямо професионалното им място в йерархията. Министърът има достатъчно акъл да вижда и осмисля положението в системата, тук говорим и обсъждаме конкретен проект на Наредба, а той, както всички виждаме, не отразява намерението и заявеното от премиера увеличение. 

18 декември 2019 г. 14:53:58 ч.
Ivanovvv

Коментар

Здравейте, 

Напълно се присъединявам към по-горе изложените коментари в частта за дискриминационност, разделение на категориите служители и не спазване на обещания. Освен това бих искал да изразя и своето лично мнение конкретно по проекта, а именно:

В т. 1 от Мотивите към проекта са изложени „Причините, които налагат приемането на Наредбата“. Като такива в първо изречение е написано: „Необходимостта от промени в Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал.1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (Наредбата), е в във връзка с предвидено в проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., увеличение с 10 на сто на средствата за заплати и възнаграждения на персонала в бюджетния сектор.

Точка 2 от същите мотиви, противоречи на изписаното в т. 1 от мотивите в частта където е предвидено „диференцирано увеличение“, а не на изложените причини, „увеличение с 10 на сто“.

Така заложеното в проекта по т. 1 и т. 2 няма да се постигнат заложените „Очаквани резултати“  изписани в т. 4 от същите мотиви, а именно „…постигане на устойчивост по отношение на кариерното развитие на служителите в МВР. Повишаване на мотивацията на служителите, респективно и резултатите от работата на ведомството.“

Предлагам: да се изпълни заложеното като причини за написване на проекта на Наредбата 10 на сто увеличение на възнагражденията на служителите по чл. 142, ал.1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР.