Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на Постановление се приема в изпълнение на мярка 69 от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, приет с Решение на Министерски съвет № 560 от 2010 г. за приемане на План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация.

Приемането на акта ще доведе до оптимизация на работата в държавната администрация.

Предвижда се Института по аграрна икономика – София, юридическо лице - научен институт към Селскостопанската академия да премине към Министерството на земеделието и храните, като юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните с обща численост на персонала 48 щатни бройки. Трудовите и служебните правоотношения на работниците и служителите от Институтът по аграрна икономика – София ще се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.

Предвидени са изменения в Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните, в Устройствения правилник на Селскостопанската академия.

В резултат на намаляване числеността на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол с 3 щатни бройки се увеличава и общата численост на Министерството на земеделието и храните с 3 щатни бройки.

 


Дата на откриване: 19.12.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 30.12.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари