Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“

С проекта на наредба се предлага приемането на държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

Проектът на ДОС за придобиване на квалификация по професията е разработен на основание чл. 42, т. 3, буква „б“ от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) от експертна комисия „Социални услуги, услуги за личността и услуги за дома“ към Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, буква „б“ от ЗПОО.

Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Маникюрист-педикюрист“ се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.

С наредбата се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.


Дата на откриване: 11.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 10.1.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 януари 2020 г. 16:58:31 ч.
Cpo_Relax_Sliven

Регламент в точка 2.3 - Възможности за професионална реализация

С цел регламентиране дейността на самостоятелно заетите лица, изпълняващи дейността си с личен труд, т.е. самоосигуряваите се лица, които са основни за тази дейност е редно освен изброяване на кодовете от НКПД за заемане на длъжност по трудово правоотношение,  да се добави и условието :

самоосигуряващите се лица, могат да изпълняват дейностите от настоящата Наредба, с минимално образованателно квалификационно равнище - 2-ра СПК, а всички Управители на салони - 3-та СПК.

Мотив : Нито един нормативен акт не регламентира точно и ясно условията, по отношение на Образование и квалификация, които трябва да се притежават от самоосигуряващи се лица, за да могат да упражняват тази професия. Счита се, че завършилите степен на професионална квалификация, са лица с по-качествена и солидна подготовка, което ги прави и по-качествени в работата си.

По отношение на преподавателския състав: Лица с висше образование и квалификация по професията, а лицата със средно образование - квалификация и минимален 3 годишен стаж. Опитът има занчение за качествено преподаване на професията.