Обществени консултации

Извършване на последваща оценка на въздействието на Закона за филмовата индустрия

 
В изпълнение на проект: „Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с бенефициент администрацията на Министерския съвет, се извършва последваща оценка на въздействието на Закона за филмовата индустрия (ЗФИ), обн. - ДВ, бр. 105 от 02.12.2003 г.
 
Времевият обхват на оценката включва периода от приемането на ЗФИ (02.12.2003 г.) до последните изменения на закона, предхождащи извършването на оценката (27.11.2018 г.). 
 
Консултацията е насочена към:
- професионални сдружения и юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на филмовата индустрия
- лица, вписани в единния публичен регистър по чл.19, ал.1 от ЗФИ 
- кинодейци
 
Консултацията цели: 
- получаване на мнения и становища от заинтересованите страни по въпросите на консултацията, свързани с дефинираните цели, в частност специфични цели на последващата оценка на въздействието на ЗФИ
- идентифициране на възможности за подобряване на:
  = модела на финансиране на филмовата индустрия
  = модела на формиране и функциониране на ИА НФЦ и консултативно-експертните органи, създадени със ЗФИ
  = процедурите по разпределение на средствата за финансиране на проекти
- получаване на предложения за по-ефективно постигане на заложените в ЗФИ цели на държавното подпомагане на филмовата индустрия
 
Срокът на консултацията е 14 дни, като всички заинтересовани страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на модела на държавното подпомагане на филмовата индустрия.
 
Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:
Портал за обществени консултации (изисква се регистрация)
Адрес: гр. София, 1594, бул. „Дондуков“ № 1 
Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg (изисква квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ)
За въпроси или необходимост от допълнителна информация: Елисавета Йотова, тел. 02/858 19 01, мобилен телефон: 0899 91 22 11 
 
 


Дата на откриване: 12.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 26.12.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари