Обществени консултации

Проект на Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2017 – 2018 г.

През 2017 и 2018 г. текущата демографска ситуация в България се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, ниски нива на раждаемост и високи нива на обща смъртност. Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението.

Най-значимата демографска тенденция в развитието на населението е процесът на застаряване. Средната възраст на населението в България е сред най-високите не само в Европейския съюз, но и в света. Средната възраст на населението нараства устойчиво, като от 40.4 години през 2001 г. достига 43.8 г. в края на 2018 г. През 2018 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на страната е намаляло с 46 329 души. Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 74.8 години и спрямо предходния период (2015 – 2017 г.) остава непроменена. Средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7 години по-висока – 78.4 години.

Тревожна е тенденцията във възпроизводството на трудоспособното население. Съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 години) показва, че към 31.12.2018 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст са замествани от 66 влизащи в трудоспособна възраст.

Като положителни тенденции през 2018 г. могат да бъдат отбелязани намаляването на детската смъртност, намаляването на броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност, задържането на очакваната средна продължителност на живота, задържането на тоталния коефициент на плодовитост на ниво, близко до средното за страните-членки на Европейския съюз, увеличаването на броя на сключените бракове, подобряването на жизнения стандарт и качеството на живот.

Настоящият доклад е последния по отчитане на дейностите по изпълнение на заложените оперативни цели в Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики. С Решение на Министерския съвет №142 от 15 март 2019 г. беше приета Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) с която се отмени действието на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.). В бъдеще отговорните ведомства ще се включват в разработването на двугодишни планове и двугодишни отчети, които ще се изготвят от Министерството на труда и социалната политика и ще бъдат внасяни за разглеждане и приемане от Министерския съвет.

Докладът за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2017 – 2018 г. използва тематичните области на концепцията за целите на административния мониторинг и представя данни за изпълнените мерки и програми за посрещане на предизвикателствата от процеса на застаряване на населението. Представени и систематизирани са наличните към момента статистически и административни данни, които представляват важна основа за предприемане на действия за адаптиране на секторните политики към процеса на застаряване на населението.

 

Докладът за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2017 – 2018 г. съдържа три части:

 

- Първата част представя тенденциите в развитието на демографските процеси;

 

- Във втората част са представени европейските и международни ангажименти на България за посрещане на демографските предизвикателства, свързани със застаряването на населението;

 

- В третата част са отразени предприетите действия в областта на демографското застаряване на населението и насърчаването на активния живот на възрастните хора в периода 2017 – 2018 г.;

 

Докладът ще доведе до по-добра информираност, относно изпълнението на предприетите мерки в областта на насърчаване на активния живот на възрастните хора с цел преодоляване на икономическите и социалните предизвикателства от застаряването на населението.

 


Дата на откриване: 13.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 12.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари