Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството н

Основната цел на предлагания проект е да осигури актуални правила за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в МВР. Проектът на Наредба цели министърът на вътрешните работи, в рамките на оперативната си самостоятелност, да изпълни законово установеното в чл. 187 от ЗМВР задължение и да регламентира редът за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в МВР, като съобрази издаването на акта с нормите и на общото трудово законодателство. Създадени са разбираеми правила за установяване на реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в МВР. Това има за цел да бъде постигнат двустранен контрол при прилагането на нормите, определени в настоящия проект на Наредба. Цели се и постигането на по-голяма стабилност, обективност, точност и увереност при разпределяне на работното време, полагането на труд от служителите на МВР, неговото отчитане, компенсиране на работата извън редовното работно време и осигуряване на съответните почивки и време за отдих. Със систематизирането на текстовете в проекта на Наредба се създава по-голяма прегледност по отношение на реда за разпределяне на работното време, полагането на труд от служителите на МВР, неговото отчитане, компенсиране на работата извън редовното работно време и осигуряване на съответните почивки и време за отдих. С ясното регламентиране на образците на документи, с които да бъде отчитан положения труд от служителите на МВР, се цели недопускане на неправомерно разходване на бюджетни средства и въвеждане на унифициран подход на отчитане на положения от служителите труд. Новите моменти в проекта на Наредба са: 1. В чл. 14, ал. 3 се въвежда правило, че при изготвянето на графиците за служителите, работещи на смени и разпределянето на работните смени в тях сборът от работните часове по графика на служителя за тримесечния период не трябва да е по-голям от нормата за продължителност на работното време. 2. В чл. 14, ал. 4 се въвежда и дефинира понятието норма за продължителност на работното време за тримесечен период. 3. В чл. 14, ал. 6 се конкретизира, че изменение в графиците може да бъде направена при промяна на числеността на заетите служители или на други обстоятелства, при които те са утвърдени. 4. В чл. 27, ал. 1 се регламентират, че когато служител, работещ на смени през целия или през част от отчетния период е ползвал отпуск, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от броя на работните дни по календар се изваждат съответните дни отпуск, разрешени в работни дни по календар. 5. В чл. 27, ал. 2 е посочено, че когато служител, работещ на смени през целия или през част от отчетния период е ползвал отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от нормата се извадят съответните часове по утвърдения график. 6. В чл. 28, ал. 1 се регламентира, че когато в края на отчетния период отработените от служител, работещ на смени часове по графика са по-малко от нормата за продължителност на работното му време, за недостигащите часове се счита, че служителят е отработил нормата за съответния отчетен период, с изключение на случаите на виновно неявяване на работника или служителя на работа. 7. В чл. 28, ал. 2 се урежда, че когато правоотношение на служител, работещ на смени е прекратено преди изтичането на отчетния период и отработените от него часове по графика са по-малко от нормата за продължителност на работното му време, за недостигащите часове се счита, че служителят е отработил нормата за съответния отчетен период, с изключение на случаите на виновно неявяване на работника или служителя на работа. Разпоредбите на чл. 27 и 28 от проекта на Наредба регламентират аналогични правила, въведени в общото трудово законодателство с нормите на чл. 9б и 9в от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (Обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г.). С раздели I и II от проекта на Наредба се въвеждат общите положения по отношение продължителност на работното време, като са спазени изискванията на чл. 187 от ЗМВР за: 1. нормална продължителност на работното време - 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица; 2. забрана положения труд от държавните служители извън редовното работно време да надвишава 70 часа на тримесечен период и 280 часа годишно; 3. възможност за полагане на извънреден труд над ограниченията от 70 часа на тримесечен период и 280 часа годишно при писмено съгласие от служителя; 4. дейностите, чието изпълнение изисква непрекъсваемост на работния процес, работното време да може да се организира в 8-, 12- или 24-часови смени, като поради спецификата на дейността в Медицинския институт на МВР да могат да се определя и 6-часова смяна; 5. полагане на труд и през нощта между 22,00 и 06,00 ч. Раздел III регламентира начина на разпределянето на работното време, което следва да бъде направено със заповед на съответния ръководител. Заповедта задължително трябва да съдържа разпределянето на работното време на служителите с установен ненормиран работен ден, служителите, за които се установява работа на смени и продължителността на смените, служителите, за които се установява намалено работно време, разпределянето на работното време за държавните служители, изпълняващи дейности по административно обслужване на граждани, видовете почивки, тяхната продължителност с начален и краен час и разпределянето им в рамките на работното време, времето за отдих, времето за хранене - в случаите, когато не може да бъде осигурено ползването на почивки, организацията за отчитане на отработеното време и физиологичните почивки. За служителите, работещи на смени, работните смени се организират в месечен график, изготвен от ръководителя на съответната структура или от служител, определен със заповед на ръководителя на съответната структура. Въвежда се задължение за ръководителите на структури, при разпределяне на работните смени и дежурствата, да осигури не по-малко от 12 часа непрекъсната междудневна почивка и не по-малко от 36 часа непрекъсната седмична почивка. Определя се и максималната продължителност на времето на разположение, като служителите не могат да бъдат поставяни във време на разположение повече от 100 часа общо за един календарен месец и 24 часа през почивни дни. Редът за полагане на труд извън редовното работно време се регламентира в раздел IV от проекта на Наредба. Държавните служители могат да полагат труд извън редовното работно време въз основа на заповед, като са определени длъжностните лица, които имат право да ги издават и сроковете за издаването им. Отчитането и документирането на работното време, времето на разположение, както и полагането на труд извън редовното работно време, между 22,00 и 06,00 ч. и на официални празници са регламентирани в раздел V. С въвеждането на този раздел се цели редът за организацията и разпределянето на работното време и неговото отчитане да бъде унифициран. Предвидено е работното време на държавните служители, работещи на ненормиран работен ден, да се отчита в работни дни - подневно, като часовете положен труд извън редовното работно време да се отчитат ежемесечно в часове за месеца, в който са положени, а работното време на държавните служители, работещи на смени, да се изчислява и отчита в часове, сумирано за едномесечен период. Въведен е принципът от общото трудово законодателство за недопускане на сумирано изчисляване на работното време за служители, работещи на ненормиран работен ден. Изчерпателно е посочено кое време от работния ден и процес следва да се зачита за отработеното време и кое не. За унифицирането на реда за документиране на положен труд от служителите, се въвеждат образци на протоколи и книги, както следват: 1. протокол за положен труд от държавни служители, работещи на смени; 2. протокол за отчитане на положен труд извън редовното работно време и за времето на дежурство от държавни служители с установен ненормиран работен ден; 3. протокол за положен по заповед труд извън редовното работно време от държавни служители, работещи на смени; 4. протокол за отчитане на отработеното време между 22,00 и 06,00 ч., времето на разположение и положения труд по време на официални празници; 5. протокол за положен по заповед труд извън редовното работно време от държавни служители над ограниченията от 70 часа на тримесечен период и 280 часа годишно при писмено съгласие от служителя; 6. книга за записване на държавните служители, които работят на смени, полагат дежурства, труд по време на разположение и труд извън редовното работно време; 7. специална книга за отчитане на положен труд извън редовното работно време. Компенсирането на положения труд извън редовното работно време се регламентира в раздел VI, при разписването на който също са спазени изискванията на чл. 187 от ЗМВР. С Допълнителните разпоредби от проекта на Наредба са дефинирани следните термини: длъжностни лица с ръководни функции, дежурство, смяна, време на разположение, време за отдих, време за хранене, обедна почивка, почивка за хранене, непрекъсваем работен процес и реално отработени дни. В Заключителните разпоредби от проект на Наредба е предвидено същата да влезе в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. По силата на чл. 26, ал. 4 от ЗНА е определен 14-дневен срок за общественото обсъждане. Определянето на по-кратък срок за обсъждане на проекта се налага с оглед въвеждането на ясни правила по отношение на полагането и отчитането на положения от държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР труд, с което да не се допусне тяхното ощетяване и/или неправомерно разходване на бюджетни средства.


Дата на откриване: 17.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 31.12.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 декември 2019 г. 22:01:54 ч.
Пенчо

Преобразуване на нощният труд.

Никъде в наредбата не сте преобразували нощният труд по 0.143 , както е в кодекса на труда.

В наредбата която действаше и е отменена от ВАС, отново го нямаше това преобразуване и затова се водят дела и се печелят.

17 декември 2019 г. 22:02:08 ч.
Vae Victis

Нонсенс

Копи и пейст плюс връщане на стари положения от предните наредби през годините, които сами сте отменяли с всяка следваща. Хора, Вие въобще знаете ли какво правите и как да го направите?! Същината и проблемът, които накараха ВАС да отмени НАРЕДБА № 8121з-776 ОТ 29 ЮЛИ 2016 отново са налице. Отчитането на работното време през отпуска, например, отново се ръща по методологията на предишната наредба. Как точно преследвате прецизиране и аргументация на правна материя с подобни копи-пейст небивалици? Пълна пардоия! Отново! С изключение на наредбата от 2014-та година, всичките са отменяни, като незаконосъобразни и пак не се научихте...

30 декември 2019 г. 13:55:21 ч.
Rumen112

корекция

Предлагам тъй като съществува практика да не става ясно как са определени тези изключително продължителни и натоварващи 24 часови смени и причината, която налага тяхното съществуване да се промени член 13 ал.2 по следния начин.

(2) Ръководителят по чл. 11 може да установява 24-часови смени, когато численият състав или изпълнението на отделни служебни дейности не позволява организирането на работата на 8-часови и 12-часови смени, след мотивирано предложение на ръководителя на съответното звено.

Промяната на месечните графици често създава предпоставки за нарушаване на почивки на служителите работещи на смени за това предлагам промяната на графиците да се извършва при условия, които да са строго регламентирани като например: Служебна необходимост, Ползване на отпуск, Командировка

За да е ясно кои са обстоятелствата споменати в чл14 ал 6 могат да наложат промяна на графика.

Така ще си избегнат ненужни промени на графика и затрудняване ползването на почивки от служителите.

Съществува огромна неяснота по отношение на това кой изготвя и утвърждава графиците и начина по който се определят тези служители. Много често ръководителя, който утвърждава графика и този който разрешава ползването на платен годишен отпуск са различни служители, което е предпоставка за пропуски и невъзможност за реално планиране на дейността. Ако графика се изготвя от определен началник то той трябва да разрешава и ползването на  отпуск и съответно този, който разрешава ползването да утвърждава графика за смени, така ще си избегнат редица недоразумения и прехвърляне на отговорности. За това предлагам чл 14 ал. 5 да се промени както следва:

Графиците по ал. 1 се утвърждават от ръководителя по чл. 11  или от ръководителя, който разрешава ползването на платен годишен отпуск на служителя.

Не става ясно за какви точно часове се говори в Чл. 27 ал 2 и за това да се промени така

(2) Когато служител, работещ на смени през целия или през част от отчетния период е ползвал отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от нормата по чл. 14, ал. 4, изр. второ се извадят планираните  часове труд по утвърдения график.

Член 28 кореспондира с редица проблеми при настъпване, на които не е възможно служителя да изпълни нормата си, но създават предпоставки за злоупотреби, както от страна служителите, така и от страна на ръководителите. Ако не се постави миниум на  недостига от часове за нормата, например – една или две работни смени.

Чл.30 ал 1 по проект  регламентира казус за служителите на ненормиран работен ден ,но проблем съществува с отчитането на работата  в друга структура и на служителите работещи на смени които се командироват за това предлагам член 30 ал.1 да се промени така

Чл. 30. (1) В случаите, когато служител  е командирован в структура, в която изпълнява служебните си задължения на смени, отчитането на работното време за съответния отчетен период  се осъществява в структурата, от която е командирован служителят.

Много често командировките на служителите съдържат дни на празници и почивни дни, в които те полагат труд, който не се заплаща за това предлагам Чл 31 ал 2 да се запише така.

Когато периодът на командироване включва дни на официални празници и почивни дни, отработеното време през тези дни се отчита като труд извън редовното работно време по реда на чл. 26, като се издава заповед по реда на чл18.ал2.

 Чл18 ал3 съдържанието на заповедта за полагане на труда няма най-важния реквизит, а именно продължителността на полагане на този труд т.е имаме начало, но липсва продължителността, което води до пропуск, който ще затрудни, както контрола по полагането на труда, така и планирането и отчитането на полагането на труда.

 

 

30 декември 2019 г. 17:04:56 ч.
Трудовик

Сумарно изчисляване на труда

В член 28, ал.1 текста "график" следва да отпадне.  В момента в проекта на наредбата при изготвяне на график, при който не се достига месечната (тримесечната) норма се приема, че нормата е изпълнена. В случай на отработване на часове извън графика, то те няма да компенсират недоработването по график, т.е. при разработен график за работа при който е налице полагане на труд под нормата (напр. 10 часа) и труд положен извън графика (напр.6 часа) реално положения труд сумарно за  периода ще бъде 4 часа под нормата, а съгласно проекта на наредбата следва да се отчетат 6 часа извънреден труд.