Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Н-19/2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстване на военнослужещите и цивилните от МО, БА, ...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Н-19/25.05.2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстване на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА за обучение в тях, както и за обучението на резервисти в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията

 

С Наредба № Н-19/25.05.2010 г., изменена и допълнена с Наредба № Н-7 от 02.03.2018 г., се уреждат условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстване на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбрана, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервисти в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията.

 

В глава IVа от Наредбата се уреждат условията и реда за кандидатстване на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) в курс за придобиване на професионална квалификация по военно дело.
Съгласно чл. 37в. от Наредбата, до 20 април назначените в Министерството на отбраната, Съвместното командване на силите, видовете въоръжени сили, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Съвместното командване на специалните операции, комисии за допускане преглеждат редовността и комплектността на документите на кандидатите за придобиване на професионална квалификация по военно дело и допускат тези от тях, които отговарят на условията по чл. 37а и са приложили документите по чл. 37б. Съществен момент в процеса по допускане на военнослужещи до кандидатстване е установяване на съответствието между притежаваната от тях специалност, придобита в гражданско висше училище с гражданската специалност на курсантите, получавана във висшите военни училища.
Съгласно чл. 116б, ал. 4 от Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на република България, съответствието на гражданската специалност на кандидатите за обучение с гражданската специалност на курсантите, получавана във висшите военни училища, се определя с решение на академичния съвет на съответното висше военно училище.
Настоящата разпоредба на чл. 37в. от Наредбата, дава право на комисиите да допускат до кандидатстване за обучение военнослужещи, без да отчита
решението на академичния съвет за съответствие на специалността на кандидатите, придобита в гражданско висше училище в образователно-квалификационна степен „бакалавър“/„магистър“, с гражданската специалност на курсантите, получавана във висшите военни училища. В този смисъл е необходимо да се прецизира дейността на комисията по допускане на кандидатите до обучение в курс за придобиване на професионална квалификация по военно дело, след наличие на решение на академичния съвет за съответствие на специалността на кандидатите, придобита в гражданско висше училище в образователно-квалификационна степен „бакалавър“/ „магистър“ с гражданската специалност на курсантите, получавана във висшите военни училища.
Във връзка със създаване на условия за оптимизиране на процеса свързан с допускане на военнослужещите за обучение от комисиите по чл. 37в, е необходимо да се променят сроковете за подаване на документи от кандидатите и за допускане до обучение, както и срока за издаване на заповеди от началниците на висшите военни училища относно организацията за установяване на съответствието по чл. 37а, провеждането на тестове, реда за формиране на състезателния бал и условията за извършване на класирането.
Предвид изменението на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. с Постановление № 274 от 28.10.2019 г. на Министерския съвет и създаване на Съвместно командване на специалните операции, е необходимо актуализиране на текстове в Наредбата.


Дата на откриване: 17.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 16.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари