Обществени консултации

Проект на Наредба за психологичното осигуряване в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Мотиви за промяна на Наредбата

  1. Децентрализация на извършването на оценка на психологичната пригодност на кандидатите за военна служба и служба в доброволния резерв – оценката ще се планира, организира и провежда под ръководството на командира/началника, който организира и провежда конкурса, като ще се включват и съществуващите органи за психологично осигуряване (Становище на постоянния секретар на отбраната рег. № към 22-15-44/12.10.2018 г. с резолюция на министъра на отбраната).
  2. Добавени са нови функции на органите по психологично осигуряване от видовете въоръжени сили и Съвместното командване на специалните операции, които ще извършват оценка на психологичната пригодност на кандидатите за военна служба и служба в доброволния резерв.
  3. Разписани са в отделен член и функциите на органа по психологично осигуряване в Министерство на отбраната (на основание чл. 33, т. 10 от Устройствения правилник на Министерство на отбраната).
  4. Добавени са и допълнителни функции на спецализираното звено и органите по психологично осигуряване, свързани с психологичен и сексуален тормоз на работното място, неравнопоставеност в трудовите права и задължения, включително и по полов признак.
  5. Беше направена промяна, свързана с решението за разкриване на длъжност „Психолог” в състава на българските контингенти, участващи в мисии/операции извън територията на страната (Съгласно становища от командващия на Съвместното командване на силите, рег. № към 22-15-161/03.09.2018 г. и директора на дирекция „Логистика”, рег. № към 22-15-161/11.09.2018 г.).
  6. Бяха добавени допълнителни текстове, наложени от новите условия и предизвикателства пред психологичното осигуряване.


Дата на откриване: 17.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 16.1.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 януари 2020 г. 17:43:36 ч.
papi79

предложения

Предложение: чл.6 т.8 да отпадне.
Мотиви: т.2 военнослужещи включва всички такива, в т.ч. и заминаващите на мисия.
 
Предложение: чл.6 нова т. в която да са формулирани и други контингенти
Мотиви: във връзка с чл.9 т.14 - оказване на помощ при бедствия и аварии - на кого точно?
във връзка с чл.41 ал.1 т.5 и чл.46 т.6 - семейства на участващи в операции и мисии извън територията на страната?
 
Предложение: Допълване на текст за изготвяне на анализ на психологическото осигураване и прецизиране на чл.10 т.4.
Мотиви: в съществуващия до сега модел на изготвяне на анализи на дейността по психологическото осигуряване се изпращат такива по команден ред, обобщават се в щабовете на СКС и видовете ВС, които изпращат обобщените данни на ЦПЗП за изготвяне на анализ за БА. В настоящото предложение навсякъде е посочено изготвяне на анализ до съответния командир без изпращане по-нагоре. Няма и посочен орган, който би могъл да извършва такъв анализ. В същото време е включена т.4 към чл. 10 за специализирания орган в МО да анализира информация от кризисни интервинции, която не е ясно как ще достигне до него (или може би той ще ги провежда?). Интересно е как министъра ще провежда политика по психологическото осигуряване като до него не достига никаква информация?

14 януари 2020 г. 17:44:53 ч.
papi79

предложения

Предложение: прецизиране и допълване на чл.10 т.3
Мотиви: организирането и провеждането на периодични срещи с военнослужещите от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия следва да бъде планирано (ако не става дума за кризисни интервенции), т.е. да бъде съгласувано и да залегне в годишните и месечни планове на съответните структури/формирования, което предполага този орган да изготвя и свой план, утвърден от?/ съгласуван с?

14 януари 2020 г. 17:46:14 ч.
papi79

предложения

Предложение: съкращаване броя на приложенията
Мотиви: представени са приложения за военнослужещи и отделно за резервисти с идентично съдържание, различаващи се само по заглавие, които могат да бъдат обединени в обща форма, в същото време не са представени образци за курсантите!?, съгласно текста в чл.29 и §2 от допълнителните разпоредби.
 
Предложение: тескта в чл.28 т.3 и приложенията с ОБРАЗЕЦ НА ЖУРНАЛ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА КАНДИДАТИ към чл.28 т.3 да се преработят или да отпаднат.
Мотиви: В настоящия си вид този журнал би трябвало да остане на съхранение във военното формирование, където се провежда конкурса, като от него не става ясно какъв е резултата от явяването на кандидата (фискира се само явяването му). Би могло да се помисли въобще дали да съществува в този вид, при положение, че се въвежда общ регистър в чл.20 (за който пък трябва да бъде посочен срок за въвеждане, защото не е реалистично да се появи заедно с обнародването на Наредбата). Вероятно този общ регистър ще се въведе с отделен акт на министъра, но това също не е споменато (някой трябва да го администрира и да дава достъп на потребителите!).

14 януари 2020 г. 17:52:14 ч.
papi79

предложения

В крайна сметка не става ясно кой ще дава задължителните бележки за достъп до класифицирана информация? Преди ги издаваха и ЦПЗП и психиатрите, по тази нова наредба как ще бъде? Не трябва ли да има някакъв текст за това?

14 януари 2020 г. 22:18:27 ч.
papi79

предложение

Има оплаквания от военнопочивни домове за неадекватно поведение на военнослужещи. Изпълнителната агенция не може да вземе мерки спрямо тях. Не може да се наложи и административно наказание. Явно е, че поведението им е несъвместимо с военната служба (обикновено е придружено и от солидна консумация на алкохол). За да не се повтарят такива случаи, Наредбата трябва да създаде възможност такива хора да бадат оценени от психолозите за пригодност за военна служба чрез техните командири. Сега такава възможност не съществува.