Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

 

Проектът отразява измененията и допълненията в Закона за акцизите и данъчните складове, обнародван в бр. 99 от 16.12.2011 г. на „Държавен вестник”.  
Предлаганите промени са както следва:
- определяне на редът и условията за прилагане на намалената акцизна ставка за бира, произведена от независими малки пивоварни, регистрирани на територията на друга държава членка. Регламентирано е, че за да се прилага намалената ставка, лицата, които освобождават за потребление тази акцизна стока, следва да разполагат с документ, издаден от съответните компетентни органи, удостоверяващ че бирата е произведена от независима малка пивоварна;
- създава се възможност за лицата, в случаите на прекратяване на лиценза за управление на данъчен склад същите да имат право еднократно да заявяват и получават бандероли, които не надвишават количеството на освободените за потребление акцизни стоки, подлежащи на облепване с бандерол. Предложението е във връзка с регулиране на случаите, когато при прекратяване действието на лиценза за управление на данъчен склад се освобождават за потребление акцизни стоки, които на практика не могат да се пуснат на пазара, тъй като са в налично състояние и подлежат на облепване с бандерол
- с цел пълното транспониране регламента на чл.28 от Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз е предложено допълнение на разпоредбите свързани с доказателства за приключване на движенията на акцизни стоки, когато са налице извънредни обстоятелства и липсват съобщение за получаване или съобщение за износ. В тези случаи, като доказателство, че движението на стоките под режим отложено плащане на акциз е приключило на територията на страната се предоставя от компетентното митническо учреждение на получателя под формата на заверка на документ съдържащ реквизитите на съобщението за получаване.
- отмяна на изискването плащането на акциза да бъде не по-късно от датата на подаване на акцизната декларация. Това ограничение е в противоречие със закона и създава погрешна практика да се изисква от лицата, да внасят дължимия акциз преди изтичане на законоустановеният за това срок;
- предложена е промяна в изискванията към глобалната система за позициониране, във връзка с възникнали в практиката затруднения и ограничения за GPS –операторите, относно дефинирането на понятието „акселерометрични” датчици за контрол на входовете и изходите на съдовете за транспортиране на маркирани енергийни продукти. С оглед на това е предложено да отпадне понятието „акселерометрични”;
- направени са и някои изменения и допълнения с редакционен и правно-технически характер.


Дата на откриване: 22.12.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 5.1.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари