Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г., изм. и доп., бр. 37 и 64 от 2015 г., изм. бр. 9 от 2016 г., изм. с Решение № 8959 от 18.07.2016 г. на ВАС на РБ - бр. 11 от 31.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2017 г., бр. 43, 70 и 106 от 2018 г.)


Дата на откриване: 18.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 17.1.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 януари 2020 г. 15:21:39 ч.
gunchev

По отношение на контролните функции на дирекция "Обществени поръчки в отбраната"

По отношение контролната функция на Дирекция "Обществени поръчки в отбраната" при сключване и изпълнение на договорите, предвидена в чл. 31, т. 1, буква "а" от проекта за изменение и допълнение на Устройствения правилник на МО, следва да е има предвид това, че контролът по качеството и оценката на съответствието на сключените от дирекцията договори се извършва от Института по отбрана, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 8 от ПМС № 54/2010 г. Контролът на финансовата дисциплина се осъществява от дирекция "Финанси" и дирекция  "Планиране, програмиране и бюджет". 

Горното би следвало да се вземе предвид при формулиране функциите на дирекция "Обществени поръчки в отбраната".

 

 

17 януари 2020 г. 14:43:25 ч.
ЕОА

Във връзка с чл. 32, свързан с функциите на дирекция „Политика по въоръженията“

Във връзка с чл. 32, свързан с функциите на дирекция „Политика по въоръженията“, изразяваме общото становище, че при така предложените такива се премахва терминологията, свързана с отбранителната аквизиция и системата, която я управлява и администрира, и се заменя с остаряла и неточна, с което се променя обхвата, смисъла и съдържанието на едни модерни и наложили се понятия, описващи и осмислящи съдържащите се в тях процеси, намерили място както в стратегически документи и ежедневието на Министерството на отбраната и в документалната му база, така и в НАТО, ЕС и другите наши контрагенти в предметната функционална област. Няма никакви аргументи в полза на отсъствието на някои термини, които са в основата на работата и съществуването на въпросната дирекция, както и обективни мотиви за подмяна или пренебрегване на действащи процеси.

Предлагаме вариант на същите функционални задължения, в който те са единствено развити като логика на последователност и смислено подреждане, и при които няма частична, по-голяма или по-малка, пряка и косвена, повторяемост на едни и същи функционални дейности:

 

Функции

 1. Подпомага министъра на отбраната при формиране и провеждане на политиката в областта на развитието на въоръженията, Системата за отбранителна аквизиция като Система за материализиране на отбранителните способности (материалната компонента) и процесите включени в нея.
 2. Подпомага министъра на отбраната при управление на политиката свързана с жизнения цикъл на отбранителните продукти, управлението на проекти, интегрираната логистична поддръжка и другите процеси съпътстващи дейността по придобиване, поддържане и снемане от употреба на отбранителни продукти.
 3. Подпомага министъра при формиране и провеждане на политика в областта на националното и международното военнотехническо сътрудничество, отбранително-индустриалното сътрудничество и развитието на отбранително-технологичната индустриална база.
 4. Подпомага министъра на отбраната при общото ръководство  на проектното управление в Министерството на отбраната, СППМО и Българската армия.
 5. Подпомага министъра при формиране и провеждане на политиката по стандартизирането, кодифицирането, сертифицирането и държавната гаранция за качеството на отбранителните продукти за нуждите на Въоръжените сили в съответствие със стандартизационните споразумения на НАТО и Европейския съюз, по които Република България е страна, и другите нормативни документи.
 6. Организира изготвянето и актуализирането на вътрешноведомствена уредба, участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове в съответствие в областта на провежданата политика по компетентност и ангажименти.
 7. Планира, координира и управлява дейностите в областта на управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти, на научноизследователската и развойна дейност в отбраната и по изпитванията и контролните измервания на отбранителни продукти.
 8. Методически подпомага, координира, контролира и участва в процесите по планиране и анализиране на бордовете за управление на проекти, ръководителите на проекти и проектните екипи в процеса на реализация на проекти.
 9. Събира, анализира, обобщава и съхранява информация за хода на проектите от портфолиото от проекти на министерството, поддържа Регистър на включените в него проекти.
 10.  Осъществява взаимодействие и координация при реализацията на проектите на министерството в рамките на инициативи, програми и проекти на НАТО, Европейския съюз и други международни организации.
 11.  Организира, координира и подпомага изпълнението на дейностите, свързани с планирането, подготовката и изпълнението на инициативи  финансирани по Програми и целеви фондове на САЩ за подпомагане в областта на сигурността.
 12.  Идентифицира възможности, методически подпомага и координира използването на  механизмите на Европейския фонд за отбрана и други европейски структурни и инвестиционни фондове и координира дейностите при кандидатстване с проектни предложения по програми на Европейския съюз от страна на министерството, СППМО, Българската армия и партньорите от държавите-членки от ЕС и БОТИБ.
 13.  Организира, подпомага и осигурява дейността на националния директор по въоръженията, определен със заповед на министъра.
 14.  Подпомага министъра при осъществяването на общото ръководство и контрол на дейността на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“.
 15.  Организира и осигурява в административно-техническо отношение дейностите на Съвета по въоръженията, Борда за управление на портфолио от проекти и политико-военните направляващи работни групи.

 

     С уважение:

 1. полк. инж. Даниел Христов
 2. Росен Иванов
 3. д-р инж. Максим Алашки