Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Iз-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи

В ДВ, бр. 89 от 2019 г. бяха публикувани и влязоха в сила изменения в разпоредбите на Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г., които са свързани с намаляване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса. Във връзка с тези промени е наложително да бъдат направени изменения и допълнения и в Инструкция № Iз-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи. Предложените изменения са свързани и с изпълнението на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване по отношение на издаването на свидетелство за управление на моторно превозно средство. На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срокът за обществено обсъждане на проекта на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Iз-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи е 14-дневен. Повсеместното въвеждането на автоматизирано генериране на регистрационни номера на заявления за издаване на български лични документи (БЛД) следва да се извърши от началото на календарна година, което е продиктувано от следните обстоятелства: • В началото на всяка година започва раздаване на номера на заявления от номер 1. За различните поделения, раздаването на номера върви с различна скорост, спрямо натоварването им. Към момента поделенията, които приемат заявления за издаване на БЛД са над 270 на брой. Преминаването към автоматизирано генериране на номера на заявления за издаване на БЛД изисква наличието на над 500 автоматизирани генератори на номера, които в началото на всяка календарната година ще започнат генерирането на номера от 1; • В случай, че въвеждането на автоматизирано генериране на регистрационни номера бъде забавено, ще се стигне до състояние, в което е невъзможно автоматизираното определяне на първи регистрационен номер, които да бъде предоставен от всеки от генераторите; Ръчната настройка на такъв голям брой генератори изключително много увеличава вероятността от грешки при определяне на последващ регистрационен номер за всяко от поделенията, които приемат заявления за издаване на БЛД. Това ще доведе до забавяне на работата на системата и ще създаде възможности за объркване на номерата на заявленията, с което ще се наруши нормалния ход на предоставяне на административните услуги по издаване на БЛД.


Дата на откриване: 19.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 2.1.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 декември 2019 г. 20:33:22 ч.
Sir Humphrey

Шегувате се със срока на общественото обсъждане

14 календарни дни, и точно по времето на най-голямото струпване на почивни дни за годината?!?

14 календарни дни, от които цели 8 са почивни, а само 6 са работни?!?