Обществени консултации

Обществени консултации във връзка с извършване на последваща оценка на въздействието на Закона за администрацията

Консултациите се провеждат в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.001-0012-C01 „Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление, с бенефициент администрацията на Министерския съвет, по който е предвидено извършването на последваща оценка на въздействието на Закона за администрацията.
 
Консултацията е насочена към:
1. към публичните институции;
2. административните структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт;
2. специалистите, представителите на академичната общност и специализираните организации, разполагащи с данни и експертиза в областта на обществените отношения, регулирани от Закона за администрацията;
3. неправителствените организации, чиято дейност или интереси попадат в областта на обществените отношения, регулирани от Закона за администрацията;
4. гражданите.
 
Цели на консултацията:
Настоящите обществени консултации се провеждат с цел да бъде предоставена възможност на заинтересованите страни да изразят мнението си по въпроси, свързани с изпълнението на Закона за администрацията и да дадат предложение и препоръки, свързани с обществените отношения, които Закона за администрацията урежда.
С изготвяне на последващата оценка на Закона за администрацията ще се постигне следното:
  - Отговор на въпросите за постигане на целите, ефективност, ефикасност, устойчивост и полезност на Закона за администрацията;
  - Събиране на информация за резултатите от прилагането на нормативния акт;
  - Извеждане на проблеми, свързани с прилагането на нормативния акт, изследване на причините за наличието на проблемите и формулиране на  препоръки за преодоляването им.
 
Срок за провеждане на консултациите: до 10.01.2020 г.
 
Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:
Портала за обществени консултации (изисква се регистрация)
Адрес: гр. София, 1000, ул. „Съборна“ № 9, ет.4
 
Име на координатора на консултациите и телефон за комуникация: 
Йоана Христова, тел. 02 980 50 55.
 


Дата на откриване: 20.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 10.1.2020 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари