Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри се цели превенция на нарушенията по Регламент 1013/2006 г. по отношение на превозите/вноса на отпадъци, подлежащи на процедура по чл. 18 от Регламента и засилване на контрола по трансграничния превоз. Предвижда се за осъществяване на превоз/внос на отпадъци от „Зеления списък“ по приложение VII от Регламента, изпращачите на отпадъка да информират предварително съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) по местоназначение на отпадъка за предстоящия превоз. По този начин РИОСВ ще имат по-големи възможности за осъществяване на превантивен контрол на превоза/вноса на отпадъци. Въвеждат се гранични стойности чрез нормативната уредба за съдържание на замърсители на отпадъци от „Зеления списък“, с цел недопускане на смесени и замърсени отпадъци да бъдат внасяни в страната чрез облекчения режим по чл. 18 от Регламента. С проекта на наредба се дава възможност за предоставянето на информация на електронен носител заедно с хартиения до въвеждането в експлоатация на Националната информационна система по чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците с цел навременно обработване на предоставената информация.


Дата на откриване: 20.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 6.1.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 декември 2019 г. 17:22:57 ч.
draghetto

Предложения за допълнения към цитираната наредба

Предложение 1:

В чл. 23 предложеното изречение „Годишните отчети се предоставят на ИАОС и на електронен носител заедно с хартиения екземпляр.“ да се допълни с думите "Отчетите се публикуват в секцията "Достъп до информация" на интернет страницата на ИАОС."Мотивация: Високо ниво на прозрачност, предвид огромния обществен интерес по темата.Предложение 2:

В предложените текстове думите "изпращат до РИОСВ" да се допълнят с ", с копие до ИАОС".Мотивация: Високо ниво на информираност на отговорните институции. Възможност да проверка дали подадените годишни отчети съвпадат с информацията в подадените формуляри. 

06 януари 2020 г. 14:35:34 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/26369/

06 януари 2020 г. 16:20:46 ч.
АПТДВУ

Становище на АПТДВУ

Становището на АПТДВУ е публикувано на адрес http://artshc.org/2020-01-06/