Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на постановление се предлагат изменения в Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и в Постановление № 304 от 3 декември 2019 г. за приемане на наредбата и за създаване на портал за работа в държавната администрация с цел привеждането им в съответствие с измененията в Закона за държавния служител (обн. ДВ, бр. 100 от 2019 г.), с които са отменени всички законови текстове, свързани с централизирания подбор и централизираните конкурси


Дата на откриване: 20.12.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 19.1.2020 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 януари 2020 г. 14:50:35 ч.
mario

Предложение за изменение на Наредбата

1.Предлагам следното изменение на следното заглавие

„Глава четвърта

ПОВИШАВАНЕ В ДЪРЖАВНА СЛУЖБА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ“ да се замени с

„Глава четвърта

ПОВИШАВАНЕ В ДЪРЖАВНА СЛУЖБА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ. КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР.“

Мотивите ми са, че трябва да има някакво разграничение при повишаване на държавните служители – едното е чрез повишаване в ранг, а другото е чрез конкурентен подбор.

2.В  чл. 28 да се създаде нова ал. 2 със следния текст:

„Необходимите средства за прилагане на наредбата се осигуряват в рамките на средствата за работна заплата, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.“

Предлагам да се върне получаването на пари при повишаване в ранг. Мотивът е, че по този начин ще се компенсира частично изоставането на заплатите на държавните служители в държавната администрация през годините а и завишените отговорности на държавните служители, изискванията към длъжностите 

17 януари 2020 г. 14:05:12 ч.
stoppingby

Предложения

Предлагам данните за стажантите по стажанската програма да се съхраняват за период от 5 години с оглед продължителността на следването.

 

18 януари 2020 г. 21:34:13 ч.
potrebitel1

Предложение за изменение

 1. Чл. 21, ал. 8 – да отпадне текстът „Допуснатите кандидати се уведомяват и по електронна поща.“ – при конкурсни процедури с много кандидати това ще натовари излишно звената по управление на човешките ресурси.
 2. Чл. 34, ал. 3 текстът „на интернет страницата си“ да се замени със „на интернет страницата на съответната администрацията“.
 3. Чл. 39, ал. 3 – текстът „на проверяващите“ да се замени с „на членовете на комисията“.
 4. Чл. 40, ал. 3 текстът „членовете на комисията“ да се замени с „проверяващите“.
 5. Чл. 44, ал. 3 „Протоколът и всички документи на класираните кандидати се представят на органа по назначаването в 5-дневен срок от провеждането на децентрализирания етап на конкурса.“:
 1. „5-дневен срок“ да се замени с „10-дневен срок“ – противоречи на чл. 10д, ал. 1, изр. второ то ЗДСл
 2. „Децентрализирания етап на“ –да се заличи
 1. В Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2
  1. Текстът „Съгласен съм личните ми данни като участник в процедурата по кандидатстване и подбор да се съхраняват за срок 5 години (Съхраняването за срок 5 години е необходимо за прилагането на сроковете по чл. 10д, ал. 3 и 4 от ЗДСл, както и за нуждите на контрола върху проведените конкурсни процедури)“: съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата – документите се съхраняват в архива на администрацията, в сроковете, определени по реда на чл. 43 от Закона за Националния архивен фонд. При определяне номенклатурата на делата може да е посочен друг срок.
  2. След пълномощното да се добави тескт – съгласие от упълномощеното лице за съхранение на личните му данни в съответния срок, защото в администрацията се съхраняват и неговите лични данни.

19 януари 2020 г. 20:07:05 ч.
konsultacii

Предложение за допълнителни промени в уредбата на служебното положение на държавните служители

По повод предлаганите промени на уредбата, свързана с държавната служба, би било добре, вкл. и за процесуална икономия, в този проект да се предвиди промяна и в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация по отношение на оценките, поставени от друга администрация, с които "приемащата" администрация при действащата уредба би следвало да се съобрази, напр. при увеличаване на заплатите. Независимо от това, че при мобилност длъжността може да е една и съща, естеството на работата - проблематика, натовареност, спешност и пр., биха могли да бъдат различи, респ. изпълнението също да е различно от това, което предполага поставената вече оценка и да е несъответно на оценката. Това разрешение поставя въпроси и би могло да доведе до проблеми, напр. създаване на неоправдани дисбаланси в заплащането на служители, при което заплатите на по-добри служители, реално оценени за изпълнението си в "приемащата" администрация, могат да се окажат по-ниски от заплатата на новопостъпилия служител, създаване на напрежение между служителите и чувство на неудовлетвореност и несправедливост. Следва да се отчита и обстоятелството, че при мобилност в новата администрация обичайно се определя нова по-висока заплата, а при преместване поставената оценка се завишава. Добре би било да съществува възможност при увеличаване на заплатите в резултат на годишна оценка на изпълнението за служители, постъпили при мобилност, увеличената заплата да може да се коригира.