Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

 

Проектът отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в бр. 99 от 16.12.2011 г. на „Държавен вестник”, и някои редакционни промени, както следва:
Във връзка с направената промяна по отношение на прилагане на намалената ставка при настаняване са предвидени документи за доказване на доставката.
Дадена е възможност посредникът в тристранна операция да удостоверява наличие на обстоятелства за вътреобщностно придобиване в писменото потвърждение освен информация за вида, марката и регистрационния номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, името на лицето, предало стоките, алтернативно когато куриер е предоставил транспорта да посочва номера на товарителницата. 
С проекта се предлага и изменение в разпоредбите, определящи прилагането на специалния ред на облагане на обща туристическа услуга. С оглед определянето на правилния ред на облагане на тези доставки е въведено изискване клиента да предоставя   писмена декларация, че доставката не е предназначена за последваща продажба.
За намаляване на административната тежест за данъчно задължените лица се инициират промени, вследствие на които при регистрацията по ЗДДС да отпадне необходимостта лицата да представят удостоверение за актуално състояние и други документи, издавани от Агенцията по вписванията.
Предвиден е облекчен режим относно освобождаването от заплащане на данък върху добавената стойност при доставките на стоки с получател въоръжените сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор с място на изпълнение в друга държава членка. Дадена е възможност за издаване на решение за отмяна на задължението за потвърждаване на удостоверението при покупка на стоки или услуги предназначени за официално ползване.
Във връзка с Решения на Комисията за защита на личните данни, потвърдени от ВАС, е предвидена възможност физическите лица, регистрирани по БУЛСТАТ преди 2005 г., да изберат идентификационният им номер за целите на ЗДДС да бъде BG с ЕГН или BG с ЕИК по БУЛСТАТ.
Съгласно ПЗР на Закона за търговския регистър, е предвидено прекратяване на дейността на търговски дружества и кооперации, които не са предприели действия по пререгистрацията им в търговския регистър. Във връзка с това се въвежда разпоредба, с която да бъде уреден реда за задължителна дерегистрация по ЗДДС на тези лица.
С проекта се предлага прецизиране на разпоредби на текстовете и редакционни промени като промяна в съдържанието на VIES декларацията и изменения в Приложенията към ППЗДДС.


Дата на откриване: 23.12.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 6.1.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари